Deklaracje elektroniczne

RODZAJ SPRAWY:

DEKLARACJA (OŚWIADCZENIE) O GOTOWOŚCI PRZYJĘCIA
I PRZEPROWADZENIA REMONTU LOKALU

kod pocztowy, miejscowość
ulica, nr budynku/nr lokalu
pozycja na liście
ulica, nr budynku/nr lokalu

Uwaga: Oświadczenia, które nie zostały w całości wypełnione lub zostały wypełnione błędnie albo zostały złożone po terminie (czwartek do godz. 12:00), będą odrzucane przy weryfikacji i nie będą rozpatrywane.

Listy osób uprawnionych znajdą państwo w zakładce: listy do remontu -> listy osób uprawnionychRODZAJ SPRAWY:

DEKLARACJA (OŚWIADCZENIE) POTWIERDZAJĄCA ZAMIAR DALSZEGO UBIEGANIA SIĘ O UZYSKANIE LOKALU DO REMONTU

kod pocztowy, miejscowość
ulica, nr budynku/nr lokalu

Podstawa prawna:

§ 35 ust. 12 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850), który stanowi cyt.: „Osoby ujęte do list osób uprawnionych o których mowa w ust. 5 pkt 3 winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu. W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.”