Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 1 edycja

Po dokonanej weryfikacji Wniosków pod względem spełnienia przez wnioskodawców wszystkich formalnie wymaganych warunków, zgodnych z opublikowanym w dniu 19 stycznia 2016r. ogłoszeniem, Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków sporządziła listy podstawowe na poszczególne lokale wszystkich osób, które spełniły określone w ww. ogłoszeniu wymagania.

Osoby ujęte na niżej zamieszczonych listach podstawowych, na zamieszczonym druku Oświadczenia, winny określić w kolejności pierwszeństwa adresy lokali, którymi są zainteresowane.

Pisemne Oświadczenie winno być złożone osobiście, w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25B w Bytomiu pok. 17, w nieprzekraczalnym terminie do 3 marca 2016 roku do godziny 1500.

Na podstawie list podstawowych i złożonych oświadczeń, Komisja przyzna uprawnienia do zawarcia umowy najmu na poszczególne lokale, tworząc listę osób, z którymi, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, zostanie zawarta umowa najmu.

Z uwagi na niejednokrotne złożenie przez Wnioskodawców oświadczeń o uzyskanie większej ilości lokali, Komisja wstrzymała się od tworzenia listy rezerwowej.

Ponadto Komisja, mając na względzie dobro społeczne rodziny ubiegającej się o przyznanie lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Oświęcimskiej 31A/2, wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta Bytomia o odstąpienie od zapisu zawartego w  § 2 ust. 2 pkt 4, Zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali do zasiedlenia oraz umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokali na koszt własny przyszłego najemcy, stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy Bytom – „Mieszkania dla młodych”. Po zajęciu stanowiska przez Prezydenta Bytomia zostanie zamieszczona stosowna informacja.

Do pobrania
Druk Oświadczenia dotyczącego kolejności pierwszeństwa adresowego lokali.  

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZYDZIAŁU LOKALU:
Oświęcimska 29/1
Oświęcimska 29/2
Oświęcimska 29/3
Oświęcimska 29/4
Oświęcimska 29/5
Oświęcimska 29/6
Oświęcimska 29/7
Oświęcimska 29/8
Oświęcimska 29/9
Oświęcimska 29/10
Oświęcimska 29/11
Oświęcimska 29/12
Oświęcimska 29/13
Oświęcimska 29/14
Oświęcimska 29/15
Oświęcimska 29/16
Oświęcimska 29/17
Oświęcimska 29/18
Oświęcimska 29/19
Oświęcimska 29/20