Ogłoszenie Mieszkania dla młodych – 3 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, iż zarządzeniem nr 454 Prezydenta Bytomia z dnia 14.11.2016r. w sprawie wyznaczenia lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, przeznaczonych do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej, stanowiących część mieszkaniowego zasobu gminy Bytom – „Mieszkania dla młodych”, zostały wyznaczone z zasobu gminy kolejne lokale mieszkalne.

Lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

W związku z powyższym, do dnia 14 grudnia 2016r. do godz. 15.00 w sekretariacie siedziby Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25 B będą przyjmowane wnioski dotyczące wynajęcia lokali mieszkalnych zamieszczonych na niżej załączonym wykazie.

Wykaz lokali do wynajęcia przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy wraz z terminami oględzin

Zgodnie z zapisem § 32a ust.3 pkt 2 i ust. 4 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015r.,poz.5060, z późn. zm.), przy rozpatrywaniu wniosków będą obowiązywały między innymi kryteria dochodowe gdzie średni miesięczny dochód w rozumieniu obowiązującej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, liczony na członka gospodarstwa domowego za rok poprzedzający złożenie wniosku o przyznanie lokalu mieszkalnego wynosi:

1) w gospodarstwach 1 osobowych nie mniej niż 300 % i nie więcej niż 550 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 2647,68 zł i nie więcej niż 4854,08 zł.
2) w gospodarstwach 2 osobowych nie mniej niż 200 % i nie więcej niż 400 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 1765,12 zł i nie więcej niż 3530,24 zł – na osobę.
3) w gospodarstwach 3 osobowych nie mniej niż 180 % i nie więcej niż 390 % najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 1588,61 zł i nie więcej niż 3441,98 zł – na osobę.
4) w gospodarstwach 4 i więcej osobowych nie mniej niż 140% i nie więcej niż 300% najniższej emerytury, tj. nie mniej niż 1235,58 zł i nie więcej niż 2647,68 zł – na osobę.

Dochód gospodarstwa domowego wnioskodawcy w wieku do 35 lat z dwójką lub więcej dzieci obniża się o 10% w dolnej granicy i podwyższa o 10 % w górnej granicy dochodu.

Kryteria dochodowe, o których mowa powyżej, nie mają zastosowania wobec osób posiadających umowę o pracę, które ukończyły naukę w systemie dziennym w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

UWAGA !!!
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, osoba zainteresowana wynajęciem lokalu wymagającego przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, może zgłosić się osobiście, wraz z dokumentami, do pok. nr 17 w siedzibie tut. jednostki, celem uzyskania szczegółowych informacji i wyjaśnień.

Merytorycznej oceny oraz prawidłowości złożonych dokumentów dokonuje powołana przez Prezydenta Miasta Komisja.
Skompletowane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, na której winny znajdować się wypisane adresy lokali, których dotyczy wniosek, za potwierdzeniem odbioru w sekretariacie.
W przypadku, gdy wnioskodawca doniesie, do już złożonego wniosku, dokumenty uzupełniające, jako datę złożenia wniosku uważa się datę doniesienia ostatniego dokumentu uzupełniającego.

Dokumenty które winny być złożone:
1. Wniosek/wnioski –złożone z miejsca faktycznego zamieszkiwania każdego z wnioskodawców przez każdą pełnoletnią osobę ubiegającą się o lokal
Uwaga:
– w przypadku różnych adresów zamieszkania i zameldowania osób ubiegających się o lokal, wymagane jest złożenie odrębnych wniosków z każdego z adresów (dotyczy wszystkich wnioskodawców),
– 
każdy wniosek winien być potwierdzony przez zarządcę budynku, w przypadku osób zameldowanych/zamieszkałych poza Bytomiem wymagane jest również potwierdzenie zameldowania wystawione przez właściwy Urząd;
2. Kserokopie dokumentów ze zdjęciem potwierdzających tożsamość wnioskodawcy, współmałżonka lub osoby faktycznie pozostającej we wspólnym pożyciu;
3. Oświadczenie określające adres lokalu, którego dotyczy wniosek (dla każdego z lokali odrębne);
4. Oświadczenie o liczbie osób, które będą zamieszkiwały we wskazanym lokalu/we wskazanych lokalach;
5. PIT za rok poprzedzający datę złożenia wniosku wraz z potwierdzeniem złożenia
go w Urzędzie Skarbowym – wymagany od każdego z wnioskodawców/osób pełnoletnich ubiegających się wspólnie o lokal;
W przypadku, gdy tylko jeden z wnioskodawców osiągał dochody, drugi z wnioskodawców winien złożyć stosowne oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów.
6. Oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności do lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego lub jego części;
7. Oświadczenie o nierealizowaniu budowy lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego;
8. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią Regulaminu.

Ponadto informujemy, iż w Załączniku do Zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r. zamieszczone zostały dodatkowe kryteria, które zostaną uwzględnione przy kwalifikacji punktowej wniosku. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią ww. Załącznika oraz dołączenie ewentualnych dokumentów stanowiących podstawę oceny punktowej wniosków wraz z powołaniem się w odrębnym oświadczeniu na okoliczność wymienioną w ww. Załączniku, która będzie podlegała dodatkowej punktacji.

Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 17 – Bytomskich Mieszkań w Bytomiu przy ul. Zielnej 25 B lub pod nr tel. 32 420 17 16 lub 32 420 17 10.

Wszystkich zainteresowanych wynajęciem lokalu w ramach aktualnej edycji programu „Mieszkania dla młodych” serdecznie zapraszamy.

Druki do pobrania:
1.Wniosek
2.Oświadczenie – adres lokalu o który ubiega się wnioskodawca
3.Oświadczenie o ilości osób, które będą zamieszkiwały we wskazanym lokalu/ we wskazanych lokalach
4.Oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności
5.Oświadczenie o nierealizowaniu budowy
6.Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu
7.Oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodów
8.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
9. Zarządzenie Prezydenta Bytomia nr 13 z dnia 13 stycznia 2016r.