Lista osób pozytywnie zweryfikowanych do programu Mieszkania dla młodych – 5 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, iż zakończyła się weryfikacja złożonych wniosków osób zainteresowanych wynajęciem lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy w ramach V edycji  programu „Mieszkania dla Młodych”

Po dokonanej weryfikacji Wniosków pod względem spełnienia przez wnioskodawców wszystkich formalnie wymaganych warunków, zgodnych z opublikowanym w dniu 17 lipca 2017 r. ogłoszeniem, Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków sporządziła listy podstawowe na poszczególne lokale wszystkich osób, które spełniły określone w ww. ogłoszeniu wymagania.

Osoby ujęte na niżej zamieszczonych listach podstawowych, na zamieszczonym druku Oświadczenia, winny określić w kolejności preferowanego pierwszeństwa – adresy lokali, którymi są zainteresowane.

Druk Oświadczenia dotyczącego kolejności preferowanego pierwszeństwa adresowego lokali.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY REMONTU LOKALU

ORLĄT LWOWSKICH 3/13
ORLĄT LWOWSKICH 3/15
ORLĄT LWOWSKICH 3/16
ORLĄT LWOWSKICH 3/17
ORLĄT LWOWSKICH 3/18
ORLĄT LWOWSKICH 3/20

Pisemne Oświadczenie winno być złożone osobiście, w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25b w Bytomiu pok. 17, w nieprzekraczalnym terminie do 6 września 2017 roku do godziny 1500.

Na podstawie list podstawowych i złożonych oświadczeń, Komisja przyzna uprawnienia do zawarcia umowy na poszczególne lokale, tworząc listę osób, z którymi, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.

Z uwagi na fakt, że po przeprowadzeniu kwalifikacji wniosków pozostały trzy lokale (Orląt Lwowskich 3/19, ul. Świętochłowicka 7/14, ul. Palińskiego 9/12) na które nie złożono żadnego oświadczenia wyrażającego wolę jego przyjęcia, jak również fakt, że po złożeniu oświadczeń priorytetów mogą pozostać kolejne wolne lokale, informujemy, że osoby które nie uzyskają uprawnień do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu na żaden ze wskazanych przez siebie dotychczas lokali, znajdą się na opublikowanej w terminie późniejszym liście rezerwowej.

Z chwilą zamieszczenia listy rezerwowej osób, zostanie również podany wykaz lokali wraz z terminami ich oględzin. Zgodnie z § 6 ust. 7 zarządzenia nr 13 Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r., przy kwalifikacji złożonych wniosków nie będą obowiązywały normy metrażowe.

Osoby zainteresowane wynajęciem przedmiotowych lokali będą zobligowane do złożenia oświadczenia dotyczącego gotowości ich przyjęcia.