Lista osób pozytywnie zweryfikowanych do programu Mieszkania dla młodych – 6 edycja

Bytomskie Mieszkania informują, iż zakończyła się weryfikacja złożonych wniosków osób zainteresowanych wynajęciem lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy w ramach VI edycji  programu „Mieszkania dla Młodych”Po dokonanej weryfikacji Wniosków pod względem spełnienia przez wnioskodawców wszystkich formalnie wymaganych warunków, zgodnych z opublikowanym w dniu 30 listopada 2017 r. ogłoszeniem, Komisja powołana do rozpatrzenia wniosków sporządziła listy podstawowe na poszczególne lokale wszystkich osób, które spełniły określone w ww. ogłoszeniu wymagania.

Osoby ujęte na niżej zamieszczonych listach podstawowych, na zamieszczonym druku Oświadczenia, winny określić w kolejności preferowanego pierwszeństwa – adresy lokali, którymi są zainteresowane.

Druk Oświadczenia dotyczącego kolejności preferowanego pierwszeństwa adresowego lokali.

LISTY OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO NAJEMCY REMONTU LOKALU

ORLĄT LWOWSKICH 3/13
ORLĄT LWOWSKICH 3/16
ORLĄT LWOWSKICH 3/18
ORLĄT LWOWSKICH 3/20
RYCERSKA 6/10
STRZELCÓW BYTOMSKICH 253/9

Pisemne Oświadczenie winno być złożone osobiście, w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Zielnej 25B w Bytomiu pok. 17, w nieprzekraczalnym terminie do 16 stycznia 2018 roku do godziny 1500.

Na podstawie list podstawowych i złożonych oświadczeń, Komisja przyzna uprawnienia do zawarcia umowy na poszczególne lokale, tworząc listę osób, z którymi, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta, zostanie zawarta umowa o przeprowadzenie remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy.

Z uwagi na fakt, że po przeprowadzeniu kwalifikacji wniosków pozostały trzy lokale (ul. Nawrota 16/13, ul. Świętochłowicka 7/14, ul. Palińskiego 9/12), jak również fakt, że po złożeniu oświadczeń priorytetów mogą pozostać kolejne wolne lokale, informujemy, że osoby które nie uzyskają uprawnień do zawarcia umowy o przeprowadzenie remontu na żaden ze wskazanych przez siebie dotychczas lokali, znajdą się na opublikowanej w terminie późniejszym liście rezerwowej.

Z chwilą zamieszczenia listy rezerwowej osób, zostanie również podany wykaz lokali wraz z terminami ich oględzin. Zgodnie z § 6 ust. 7 zarządzenia nr 13  Prezydenta Bytomia z dnia 13 stycznia 2016 r., przy kwalifikacji złożonych wniosków nie będą obowiązywały normy metrażowe.

Osoby zainteresowane wynajęciem przedmiotowych lokali będą zobligowane do złożenia oświadczenia dotyczącego gotowości ich przyjęcia.