Komu przysługuje mieszkanie do remontu?

Na mieszkanie do remontu na koszt własny przyszłego najemcy może zostać przeznaczony wolny lokal mieszkalny stanowiący własność gminy lub pozostający w jej zarządzie.

Osoba uprawniona, która zawiera umowę o przeprowadzenie remontu zobowiązuje się do wykonania remontu – w tym uzupełnienia wyposażenia technicznego lokalu – z własnych materiałów, na własny koszt i we własnym zakresie, bez możliwości zwrotu przez gminę poniesionych nakładów.

Załącznik do umowy o remont stanowi zakres rzeczowo-finansowy koniecznych do wykonania prac remontowych.

Umowa o remont zawierana jest na okres 12 miesięcy, z możliwością jej przedłużenia przy spełnieniu warunków określonych w Regulaminie kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 636 Prezydenta Bytomia z dnia 22 grudnia 2015 r.

W okresie obowiązywania umowy o remont przyszły najemca nie uiszcza opłaty za korzystanie z lokalu w wysokości będącej równowartością czynszu, jaki byłby obowiązany płacić najemca tego lokalu. Zobowiązany jest uiszczać jedynie niezbędne opłaty eksploatacyjne.

Do czasu wykonania remontu przyszły najemca nie jest uprawniony do zamieszkiwania w lokalu.

Podstawę zawarcia umowy najmu po wykonanym remoncie stanowi protokół odbioru robót oraz brak zaległości z tytułu opłat za remontowany lokal.

Komu przysługuje mieszkanie do remontu na koszt własny przyszłego najemcy?

Zasady przyznawania tego typu lokali zostały określone przepisami uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. z 10.11.2017 r., poz. 6080).

O zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia na własny koszt remontu lokalu mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają, ani ich małżonkowie, ani osoby z którymi faktycznie pozostają we wspólnym pożyciu, tytułu prawnego do innego lokalu.

W drugiej kolejności, o lokal do remontu mogą ubiegać się również osoby posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jednakże warunkiem zawarcia z tymi osobami umowy najmu po wyremontowaniu lokalu jest pisemne potwierdzenie utraty tytułu prawnego do tego lokalu.

Starając się o mieszkanie do remontu nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych.

Nie istnieją również normy metrażowe, które ograniczałyby wskazywanie przez osoby uprawnione lokali wymagających przeprowadzenia remontu.

Pierwszy krok…

…to złożenie w Dziale Lokali Mieszkalnych Bytomskich Mieszkaniach przy ul. Zielnej 25b w Bytomiu (pokój nr 16A) odpowiedniego, wypełnionego i poświadczonego druku wniosku o mieszkanie do remontu (wraz z niezbędnymi dokumentami dodatkowymi, określonymi w umieszczonej na wniosku informacji dla wnioskodawcy) oraz przeprowadzenie przez pracownika jednostki stosownego postępowania wyjaśniającego. Wniosek można pobrać tutaj………

W sytuacji potwierdzenia, że spełnione zostały przesłanki ww. uchwały wniosek zostaje ujęty do właściwej listy osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali o czynszu za lokale mieszkalne wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy:

  • dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub
  • dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.

Osoby znajdujące się na listach uzyskują prawo dokonywania oględzin i wskazywania lokali umieszczonych na wykazach adresowych wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu przez przyszłych najemców.

Jak uzyskać mieszkanie?

Wykazy adresowe wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy podawane są do publicznej wiadomości w każdy roboczy poniedziałek od godziny 9:00 , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Bytomskich Mieszkań, w Punktach Obsługi Mieszkańców, a także na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań www.bm.bytom.pl

Oględziny lokali umożliwiane są od dnia ogłoszenia do środy danego tygodnia, w którym został podany do publicznej wiadomości ww. wykaz adresowy wolnych lokali, w godzinach pracy Punktów Obsługi Mieszkańców.

Osoby uprawnione wyrażają wolę zawarcia umowy o remont lokalu poprzez złożenie w siedzibie Bytomskich Mieszkań oświadczenia wskazującego lokale, którymi są zainteresowane. Ww. oświadczenia należy składać (na stosownych drukach) w nieprzekraczalnym terminie do czwartku do godziny 12:00 danego tygodnia, w którym został podany do publicznej wiadomości wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu.

Wykaz osób uprawnionych mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu, podawany jest do publicznej wiadomości w każdy roboczy poniedziałek od godziny 9:00, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Bytomskich Mieszkań oraz na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań, Do wykazu ujęte są osoby zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali wymagających przeprowadzenia remontu.

Przyszły najemca podejmujący decyzję o wyborze lokalu w poniedziałek, o którym mowa powyżej, do godziny 17:30 winien pisemnie potwierdzić w siedzibie Bytomskich Mieszkań gotowość wynajęcia wskazanych przez siebie lokali ujętych w wykazie adresowym.

Pisemne odrzucenie wskazanego w oświadczeniu lokalu powoduje, że lokal ten zostaje wskazany kolejnej osobie z listy osób uprawnionych i zakwalifikowanych do aplikowania o uzyskanie lokalu do remontu. Brak ostatecznej decyzji ze strony potencjalnego najemcy jest równoznaczny z rezygnacją ze wskazanego wcześniej lokalu.

Jaki jest okres oczekiwania na uzyskanie lokalu?

Na wykazie proponowanych mieszkań przeznaczonych do remontu znajdują się lokale o zróżnicowanym standardzie i wyposażeniu technicznym, usytuowane w różnych dzielnicach miasta, o różnym zakresie prac remontowych koniecznych do przeprowadzenia. To jakie są oczekiwania i preferencje wnioskodawcy dotyczące standardu i lokalizacji mieszkania, będzie w oczywisty sposób wpływało na faktyczny czas oczekiwania na przyznanie lokalu.

Należy pamiętać…..

Wszystkie osoby ujęte do list i uprawnione do otrzymania lokalu do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 15 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 15 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

Istnieje również możliwości przesłania w wyżej zakreślonym terminie wymaganego oświadczenia drogą pocztową na adres Bytomskich Mieszkań oraz – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów – drogą elektroniczną na adres: oswiadczenia@bm.bytom.pl.

O obowiązku składania oświadczeń przez osoby uprawnione do zawarcia umów najmu wolnych lokali wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy Bytomskie Mieszkania informują, zamieszczając stosowne ogłoszenia na stronie internetowej www.bm.bytom.pl i tablicy ogłoszeń Bytomskich Mieszkań.

Wnioski osób, które bez uzasadnionej przyczyny nie złożą pisemnej deklaracji w wyżej wymienionym terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych!