Mimo pandemii duże odpracowanie zadłużenia

Mimo pandemii duże odpracowanie zadłużenia

212 790, 88 złotych – tyle od początku tego roku, do końca października odpracowano zadłużenia na rzecz gminy. – Jest to duża kwota, tym bardziej, że zadłużenie odpracowywane jest podczas pandemii – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań

Więcej
Wspólne działania

Wspólne działania

Bytomskie Mieszkania wraz z Centrum Integracji Społecznej /CIS/ kontynuują wspólne działania mające na celu reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnicy CIS remontują i malują kolejną klatkę schodową w budynku należącym do jednostki Bytomskie Mieszkania. Więcej

Wykaz wolnych lokali użytkowych. Wykaz obowiązuje od 19.11.2019r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych. Wykaz obowiązuje od 19.11.2019r.

Wykaz wolnych lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Lokale użytkowe – wykaz 1
Lokale użytkowe – wykaz 2


Wykaz wolnych garaży murowanych, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowych na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.

Garaże – wykaz

Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 28 907 932,40 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 25 437 980,57 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 21 622 283,48 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 2 543 798,06 zł,
w tym wkład własny 4 741 850,86 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie zabytkowego terenu osiedla robotniczego “Kolonia Zgorzelec” przyległego do budynków zlokalizowanych przy ul. Kolonia Zgorzelec 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35 wraz z remontem części wspólnych budynków, jak również stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., łazienek oraz ścian w lokalach oraz adaptacja budynku na potrzeby Punktu Aktywności Lokalnej przy ul. Kolonia Zgorzelec 31.

Celem projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny dzięki działaniom na rzecz poprawy stanu zabudowy mieszkaniowej oraz przestrzeni publicznych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: II kwartał 2021 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych                      i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 16 082 815,80 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 15 990 000,00 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 13 591 500,28 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 1 599 000,03 zł,
w tym wkład własny 892 315,49 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie w Śródmieściu i Rozbarku 2 Centrów Usług Społecznych przy ul. Piekarskiej 39 i Piłsudskiego 21, 31 lokali socjalnych i 5 wspomaganych w budynkach przy ul. Piłsudskiego 21, ul. Siemianowickiej 29, Witczaka 7 oficyna, Żeromskiego 3 oficyna, Kochanowskiego 15 oraz 36 pojedynczych lokali socjalnych w innych budynkach, w celu zapobiegnięciu segregacji przestrzennej mieszkańców, wraz z remontem części wspólnych budynków, termomodernizacją i zagospodarowaniem otoczenia.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym podobszarów rewitalizacji Śródmieście i Rozbark poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej oraz lokali socjalnych i wspomaganych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2020 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 – Bytom Śródmieście, Rozbark dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 20 056 237, 23 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 18 658 570,99 zł.
– dofinansowanie UE w wysokości 15 859 785,34 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 1 865 857,10 zł,
w tym wkład własny 2 330 594,79 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zagospodarowywanie przestrzeni miejskich oraz roboty budowlane w częściach wspólnych istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, tj.:
– terenów (podwórek) przy ul. Siemianowickiej 16-18, Katowickiej 11-13, 34, 60, Piekarskiej 27, 43, 45, Piłsudskiego 15, Żeromskiego 32, 34, 36, 38,
– terenów (podwórek) wraz z budynkami mieszkalnymi przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38-40, 42, 44, 50, Kwietniewskiego 23, z niezbędnymi wyburzeniami, wyposażeniem ich w infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, remontem budynków, podłączeniem do sieci gazowej.

Celem projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny dzięki działaniom na rzecz poprawy stanu zabudowy mieszkaniowej oraz przestrzeni publicznych

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: II kwartał 2021 r

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.