Likwidacja niskiej emisji oraz termomodernizacja budynków stanowiących własność Gminy Bytom

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki

DZIAŁANIE 1.7:  Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

PODDZIAŁANIE: 1.7.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Więcej

Modernizacja Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia

Oś priorytetowa IV  Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – OSI

Beneficjent:  Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Więcej
Kolejny etap przebudowy przy ul. Siemianowickiej 105

Kolejny etap przebudowy przy ul. Siemianowickiej 105

Przebudowa budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej wchodzi w kolejną fazę robót. Zgodnie z podpisaną umową, w połowie lipca tego roku budynek ma zostać oddany do użytku.

Przypomnijmy. Umowa na „kompleksową przebudowę budynku po byłym hotelu robotniczym przy ul. Siemianowickiej 105b w Bytomiu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na funkcję mieszkalną” została podpisana 14 sierpnia 2018 roku pomiędzy Gminą Bytom /działającą poprzez jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania/, a wybranym w drodze przetargu wykonawcą.

Budynek przy ul. Siemianowickiej 105b – został już prawie całkowicie przebudowany. Wykonano         termomodernizację budynku tj. zamontowano energooszczędne okna, wymieniono pokrycie dachu, a także wykonano tynki, wylewki oraz instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Do zrobienia pozostało jeszcze wykończenie: glazura, montaż drzwi wewnętrznych, panele, wyposażenie łazienek, a także prace na zewnątrz budynku związane z budową parkingu czy placu zabaw.

Docelowo budynek będzie miał 54 mieszkania – każde z pełnym węzłem sanitarnym i dostępem dla osób niepełnosprawnych.

wnętrze wnętrze

Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom – etap II

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie 1. Gospodarka odpadami ZIT

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom – etap II dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 83 910,99 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 83 910,99 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 71 324,34 zł,
w tym wkład własny 12 586,65 zł.

Opis projektu:
Projekt obejmuje usunięcie i utylizację wykonanych z azbestu elementów budowlanych z trzech nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Bytom pod adresami: ul. Brzezińska 32, Katowicka 13, Kołłątaja 12. Projekt stanowi bezpośrednią kontynuację działań beneficjenta w ramach etapu I, w trakcie którego zaplanowano usunięcie azbestu z trzech innych budynków miejskich.

Celem projektu jest usunięcie azbestu z trzech budynków miejskich.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: II kwartał 2020 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne.

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 4 524 070,78 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 4 439 070,78 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 2 670 560,00 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 443 907,08 zł,
w tym wkład własny 1 409 603,70 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz 14 lokali socjalnych/wspomaganych
w Śródmieściu i na Rozbarku, tj.:
– Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) na parterze i I piętrze w budynku przy ul. Siemianowickiej 14,
– 8 lokali w budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna oraz 3 lokali wspomaganych na II piętrze budynku przy ul. Siemianowickiej 14 wraz z remontem części wspólnych budynków, termomodernizacją i zagospodarowaniem otoczenia,
– 3 pojedynczych lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne zlokalizowanych w innych budynkach

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym podobszarów rewitalizacji Śródmieście i Rozbark poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej oraz lokali socjalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2020 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

 

Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie10.3.4. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 28 907 932,40 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 25 437 980,57 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 21 622 283,48 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 2 543 798,06 zł,
w tym wkład własny 4 741 850,86 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie zabytkowego terenu osiedla robotniczego “Kolonia Zgorzelec” przyległego do budynków zlokalizowanych przy ul. Kolonia Zgorzelec 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35 wraz z remontem części wspólnych budynków, jak również stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., łazienek oraz ścian w lokalach oraz adaptacja budynku na potrzeby Punktu Aktywności Lokalnej przy ul. Kolonia Zgorzelec 31.

Celem projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny dzięki działaniom na rzecz poprawy stanu zabudowy mieszkaniowej oraz przestrzeni publicznych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: II kwartał 2021 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie10.2.3. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych                      i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 16 082 815,80 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 15 990 000,00 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 13 591 500,28 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 1 599 000,03 zł,
w tym wkład własny 892 315,49 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie w Śródmieściu i Rozbarku 2 Centrów Usług Społecznych przy ul. Piekarskiej 39 i Piłsudskiego 21, 31 lokali socjalnych i 5 wspomaganych w budynkach przy ul. Piłsudskiego 21, ul. Siemianowickiej 29, Witczaka 7 oficyna, Żeromskiego 3 oficyna, Kochanowskiego 15 oraz 36 pojedynczych lokali socjalnych w innych budynkach, w celu zapobiegnięciu segregacji przestrzennej mieszkańców, wraz z remontem części wspólnych budynków, termomodernizacją i zagospodarowaniem otoczenia.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym podobszarów rewitalizacji Śródmieście i Rozbark poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej oraz lokali socjalnych i wspomaganych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2020 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.