Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom – etap II

Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie 2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie 1. Gospodarka odpadami ZIT

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Demontaż, unieszkodliwienie oraz zastąpienie wyrobów azbestowych materiałami nieszkodliwymi dla zdrowia w budynkach stanowiących własność Gminy Bytom – etap II dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 83 910,99 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 83 910,99 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 71 324,34 zł,
w tym wkład własny 12 586,65 zł.

Opis projektu:
Projekt obejmuje usunięcie i utylizację wykonanych z azbestu elementów budowlanych z trzech nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Bytom pod adresami: ul. Brzezińska 32, Katowicka 13, Kołłątaja 12. Projekt stanowi bezpośrednią kontynuację działań beneficjenta w ramach etapu I, w trakcie którego zaplanowano usunięcie azbestu z trzech innych budynków miejskich.

Celem projektu jest usunięcie azbestu z trzech budynków miejskich.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: II kwartał 2020 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne.

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – ZIT

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Modernizacja budynku przy ul. Siemianowickiej 14 na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) oraz budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna wraz z odrębnymi lokalami na mieszkania socjalne dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 4 524 070,78 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 4 439 070,78 zł,
– dofinansowanie UE  w  wysokości 2 670 560,00 zł,
– dofinansowanie budżetu państwa 443 907,08 zł,
w tym wkład własny 1 409 603,70 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz 14 lokali socjalnych/wspomaganych
w Śródmieściu i na Rozbarku, tj.:
– Centrum Usług Społecznych (Ośrodek Interwencji Kryzysowej) na parterze i I piętrze w budynku przy ul. Siemianowickiej 14,
– 8 lokali w budynku przy ul. Żeromskiego 1 oficyna oraz 3 lokali wspomaganych na II piętrze budynku przy ul. Siemianowickiej 14 wraz z remontem części wspólnych budynków, termomodernizacją i zagospodarowaniem otoczenia,
– 3 pojedynczych lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne zlokalizowanych w innych budynkach

Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym podobszarów rewitalizacji Śródmieście i Rozbark poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej oraz lokali socjalnych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2020 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.