FAQ – najczęściej zadawane pytania

Jakie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się o mieszkanie do remontu?

•    Wniosek należy złożyć osobiście (wraz ze współmałżonkiem).
Wniosek winien być aktualny, odpowiednio wypełniony i potwierdzony przez właściciela/zarządcę/administratora budynku z miejsca faktycznego zamieszkania oraz zameldowania (jeśli są to różne adresy, winny być dwa odrębne wnioski).
•    Zaświadczenia o wysokości dochodów za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie mieszkania do remontu na koszt własny przyszłego najemcy – dochody własne z tytułu pracy zarobkowej, emerytury lub renty.


Jakie dokumenty należy złożyć, aby ubiegać się o mieszkanie socjalne?

Przyznanie lokalu socjalnego w realizacji wyroku orzekającego eksmisję z zajmowanego lokalu mieszkalnego:
•    Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego,
•    Prawomocny wyrok orzekający eksmisję i przyznający uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego,
•    Dowód osobisty (do wglądu).

Przyznanie lokalu socjalnego:
•    Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego,
Wniosek winien być aktualny, odpowiednio wypełniony i potwierdzony przez właściciela/zarządcę/administratora budynku z miejsca faktycznego zamieszkania oraz zameldowania (jeśli są to różne adresy, winny być dwa odrębne wnioski)
•    Zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
(W przypadku braku dochodów, należy przedłożyć zaświadczenia o zarejestrowaniu/niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz pobieraniu/niepobieraniu świadczeń w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Bytomiu, w tym uzyskiwanych zasiłkach z Działu Świadczeń Rodzinnych.
•    W przypadku osób bezdomnych, zaświadczenie wydane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie o realizacji „Indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności”,
•    W przypadku braku zameldowania na terenie Bytomia, dokumenty bezspornie potwierdzające, iż wnioskodawca co najmniej od trzech lat zamieszkuje na terenie Bytomia z zamiarem stałego pobytu,
•    W przypadku osób niepełnosprawnych należy przedstawić do wglądu aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności/grupie inwalidzkiej oraz przedłożyć oryginał aktualnego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego w języku polskim rodzaj schorzenia,
•    Dowód osobisty (do wglądu).

Przyznanie lokalu socjalnego dla wychowanków rodzin zastępczych:
•    Wniosek o przyznanie lokalu socjalnego,
•    Postanowienie sądu o umieszczeniu w rodzinie zastępczej,
•    Dowód osobisty (do wglądu).


Jakie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się lokal zamienny?

1. Wniosek należy złożyć osobiście (wraz ze współmałżonkiem), przedstawiając:
a) dowody osobiste,
b) decyzję (umowę najmu) o przydziale mieszkania,
c) w przypadku osób zajmujących lokal bez tytułu prawnego zaświadczenia o wysokości dochodów uzyskanych przez wszystkich członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w okresie 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

W przypadku uzyskania dochodów z tytułów nie wyszczególnionych w zaświadczeniu o dochodach należy przedłożyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu uzyskanego z innych źródeł (wyroki alimentacyjne, stypendia, dywidendy, zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia z pomocy społecznej i inne).

2. W razie braku odpowiednich dokumentów wniosek o przyznanie lokalu pozostanie bez dalszego biegu.

3. Wniosek rozpatrywany jest w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bytomia.


Jakie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się o zamianę lokalu z Gminą lub kontrahentem?

1. Kontrahenci wraz ze współmałżonkami składają wnioski jednocześnie, przedstawiając:
a) dowody osobiste;
b) decyzję (umowę najmu) o przydziale mieszkania;
c) w przypadku orzeczonego rozwodu – wyrok prawomocny o rozwodzie;

2. W razie braku odpowiednich dokumentów wniosek o przyznanie lokalu pozostanie bez dalszego biegu.

3. Wniosek o zamianę rozpatrywany jest w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Bytomia.


Jakie kryteria należy spełnić, aby ubiegać się rozkładanie zaległości czynszowych na raty?

Aby ubiegać się o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności zaległości czynszowych należy przedłożyć:

– wypełniony i odpowiednio potwierdzony przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. zo.o. wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zaległości czynszowych za lokal mieszkalny/użytkowy (druk do pobrania w jednostce Bytomskie Mieszkania lub na stronie internetowej oraz w Bytomskim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym sp.z o.o. TUTAJ)

– dokumenty dotyczące dochodu uzyskanego w okresie ostatnich 6 miesięcy przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, których zadłużenie dotyczy. W przypadku emerytury/renty zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenie uzyskanego w ciągu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie do pobrania w jednostce Bytomskie Mieszkania lub na stronie internetowej BM) -w przypadku braku dochodów zaświadczenie o zarejestrowaniu, bądź niezarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy

– zaświadczenie o pobieraniu, bądź niepobieraniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie uzyskanych w ciągu 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku

– w przypadku pobierania alimentów należy przedłożyć wyrok sądu ustalający ich wysokość.

Ponadto do postępowania można dołączyć wszelkie dokumenty potwierdzające trudną sytuację zdrowotną, socjalno-bytową, tj.dokumentację medyczną, techniczną (dot.stanu lokalu) lub inną mogąca mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą należy przedłożyć:
– wypełniony i odpowiednio potwierdzony przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zaległości czynszowych za lokal mieszkalny/użytkowy (druk do pobrania w jednostce Bytomskie Mieszkania lub na stronie internetowej oraz w Bytomskim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym Sp.z o.o.

– prawidłowo wypełnioną informację (druk do pobrania w jednostce Bytomskie Mieszkania oraz na stronie internetowej www.uokik.gov.pl)), wymaganą przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311).

– oświadczenie o wysokości dochodów (druk do pobrania w jednostce Bytomskie Mieszkania lub na stronie internetowej TUTAJ).

Ponadto zgodnie z przepisami zawartymi w ww. Rozporządzeniu podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji w zakresie:

– sytuacji ekonomicznej, w tym sprawozdań finansowych za okres 3 lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

– prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis (dokumenty rejestracyjne, w tym NIP, Regon)

– wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Równocześnie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. U. UE L nr 379/5 z 28.12.2006) podmiot gospodarczy wnosząc o pomoc de minimis, wynikającą z tego rozporządzenia winien spełnić warunki w nim określone, z zastrzeżeniem wynikającym z art. 1, ust. 1 lit. h, dotyczącego niemożności udzielenia pomocy przedsiębiorcy znajdującemu się w trudnej sytuacji. W tym celu przedsiębiorca zgodnie z Komunikatem Komisji

– Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. U. UE C nr 244/2 z dnia 1.10.2004) zobowiązany jest przedłożyć dowody wskazujące na jego sytuację finansową oraz, że wnioskowana pomoc nie podlega przepisom pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację zagrożonych przedsiębiorstw ustalonych w Wytycznych wspólnotowych.


Gdzie można otrzymać wnioski?

Wszystkie wnioski można pobrać ze strony internetowej www.bm.bytom.pl/do-pobrania/wnioski, lub pobrać w siedzibie Bytomskich Mieszkań.


Kiedy ukazują się wykazy lokali do remontu oraz wykazy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu?

Listy lokali do remontu umieszczane są na stronie internetowej w poniedziałek od godziny 9:00.

Wykaz wstępnie zakwalifikowanych osób, które mogą  ubiegać się do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na własny koszt umieszczane są na stronie w każdy poniedziałek od 9:00.


W jaki sposób mogę się dowiedzieć jaki mam numer na liście mieszkań
do remontu lub mieszkań socjalnych?

Informacje na temat miejsca na liści mieszkań do remontu można uzyskać w pokoju nr  16A oraz pod nr wewnętrznym 111.

Informacje na temat miejsca na liści mieszkań socjalnych można uzyskać w pokoju nr  16D oraz pod nr wewnętrznym 117.