Listy osób uprawnionych

LOKALE DO REMONTU – LISTY OSÓB UPRAWNIONYCH

Zgodnie z § 35 ust. 5-6 oraz ust. 12 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej
w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850), Prezydent Miasta w terminie do 31 grudnia każdego roku zatwierdza roczne listy osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu:

  1. dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego,
  2. dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego.

Oprócz rocznych list osób uprawnionych mogą być w ciągu roku ustalane dodatkowe listy, które podlegają aktualizacji w okresach miesięcznych.

Osoby ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu.

W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.

Formularze ww. deklaracji do wypełnienia w formie elektronicznej umieszczone są w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DEKLARACJE ELEKTRONICZNE

Druki ww. deklaracji w PDF do złożenia w formie papierowej umieszczone są w zakładce LOKALE DO REMONTU -> DRUKI

Poniżej udostępniamy ww. listy osób uprawnionych:

Lista osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego:

lista osób 1, lista_osób 2, lista osób 3, lista osób 4

Lista osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego:

lista osób z tytułem prawnym