Lokale do remontu

            – W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne klientów oraz pracowników dostosowaliśmy procedurę, do obowiązującego reżimu sanitarnego. Wprowadziliśmy zmiany, które znacznie uproszczą dotychczasowy tryb – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

WPROWADZONE ZMIANY I UŁATWIENIA TO M.IN.:

 • umieszczenie na wykazie adresowym wolnych lokali informacji o szacunkowych kosztach remontu lokalu,
 • umożliwienie wskazywania lokali w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej,
 • umożliwienie oględzin dopiero po opublikowaniu w kolejny poniedziałek wykazu osób mogących uzyskać lokal i ograniczenie ilości osób uprawnionych do dokonania oględzin wyłącznie do osób ujętych na pozycjach 1, 2 oraz 3 do ww. wykazu (w celu dostosowania do obowiązującego reżimu sanitarnego),
 • rezygnacja z konieczności potwierdzania złożonej deklaracji w kolejny poniedziałek do godz. 17.30 poprzez złożenie podpisu na oryginale wykazu,
 • wydłużenie do 14 dni kalendarzowych terminu na złożenie dokumentów przez osobę, która otrzymała lokal.

OBECNA PROCEDURA WSKAZYWANIA LOKALI W SKRÓCIE:

1. W każdy roboczy poniedziałek od godz. 9.00 podaje się do publicznej wiadomości wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy poprzez zamieszczenie ogłoszenia:

 • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań ul. Zielna 25b
 • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań www.bm.bytom.pl

2. Do czwartku do godziny 12.00 osoby uprawnione składają deklarację o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia remontu lokalu (zwaną dalej oświadczeniem) poprzez:

 • złożenie oświadczenia do skrzynki podawczej skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Bytomskich Mieszkań, na stosownym druku

lub

 • złożenie oświadczenia w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań. Formularz można wypełnić tutaj…

3. W kolejny roboczy poniedziałek od godz. 9.00 podawany jest do publicznej wiadomości wykaz osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu.

Wykaz osób mogących uzyskać lokal zamieszczany jest:

 • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań,
 • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań,

4. Do oględzin wytypowanego konkretnego lokalu uprawnione są wyłącznie osoby ujęte na pozycjach 1, 2 oraz 3 wykazu osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu.

5. Oględziny umożliwiane są w terminach i w godzinach ustalonych indywidualnie, po kontakcie z uprawnionym Punktem Obsługi Mieszkańców /numer telefonu wskazany jest w wykazie/.

6. W przypadku przyjęcia ww. lokalu wnioskodawca zobowiązuje się do złożenia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych dokumentów uprawniających do otrzymania przedmiotowego lokalu, w przeciwnym wypadku lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z listy uprzednio zakwalifikowanych osób po jej powiadomieniu i umożliwieniu oględzin.

W przypadku pytań dotyczących lokali do remontu możliwe jest również skontaktowanie się z Bytomskimi Mieszkaniami pod nr tel. (32) 532 59 34 lub (32) 532 59 35.

UWAGA:

Nadmieniamy również, że 19 marca weszła w życie uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850), która m.in. wprowadziła zmienione zasady ubiegania się o zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu.