Deklaracja (oświadczenie) o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia remontu lokalu

Twoje dane:

Deklaruję gotowość przyjęcia i przeprowadzenia na własny koszt remontu lokalu:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) - RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

* Pola wymagane

Uwaga: Oświadczenia, które nie zostały w całości wypełnione lub zostały wypełnione błędnie, lub nieczytelnie albo zostały złożone po terminie (środa do godz. 12:00), będą odrzucane przy weryfikacji i nie będą rozpatrywane.

Jeżeli osoba uprawniona złoży oświadczenia na więcej niż trzy lokale, wszystkie oświadczenia będą odrzucane przy weryfikacji i nie będą rozpatrywane.

Listy osób uprawnionych znajdą państwo w zakładce: listy do remontu -> listy osób uprawnionych

Podstawa prawna:

§ 35 ust. 12 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850), który stanowi cyt.: „Osoby ujęte do list osób uprawnionych o których mowa w ust. 5 pkt 3 winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak nie później niż do 30 listopada każdego roku, wskazać lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu. W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 30 listopada każdego roku pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu. Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.”