Lokale do remontu

Obecna procedura wskazywania lokali w skrócie:

 1. W roboczy poniedziałek od godz. 9.00 podaje się do publicznej wiadomości wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy poprzez zamieszczenie ogłoszenia:
  • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań ul. Armii Krajowej 54b
  • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań bm.bytom.pl
 2. Do czwartku do godziny 12.00 osoby uprawnione składają oświadczenie/deklarację o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia remontu lokalu nie więcej niż na trzy lokale (jeżeli osoba uprawniona złoży oświadczenia/deklaracje na więcej niż trzy lokale, wszystkie oświadczenia będą odrzucane przy weryfikacji i nie będą rozpatrywane) poprzez:
  • złożenie oświadczenia do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Bytomskich Mieszkań, na stosownym druku
   lub
  • złożenie oświadczenia w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań.
 3. W kolejny roboczy poniedziałek od godz. 9.00 podawany jest do publicznej wiadomości wykaz maksymalnie dziesięciu osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu.
  Wykaz osób mogących uzyskać lokal zamieszczany jest na:
  • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań,
  • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań,
 4. Do oględzin wytypowanego konkretnego lokalu uprawnione są wyłącznie osoby ujęte na pozycjach 1, 2 oraz 3 wykazu osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu.
 5. Oględziny umożliwiane są w terminach i w godzinach ustalonych indywidualnie, po kontakcie z odpowiednim Punktem Obsługi Mieszkańców (numer telefonu wskazany jest w wykazie).
 6. W przypadku przyjęcia ww. lokalu wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych dokumentów uprawniających do otrzymania przedmiotowego lokalu, w przeciwnym wypadku lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z listy uprzednio zakwalifikowanych osób po jej powiadomieniu i umożliwieniu oględzin.

Obowiązujące formularze elektroniczne, listy osób uprawnionych, druki oraz zasady zostały zamieszczone na stronie internetowej w podmenu:

W przypadku pytań dotyczących lokali do remontu możliwe jest skontaktowanie się z Bytomskimi Mieszkaniami pod nr tel. 32 5325934 lub 35.

Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 04.03.2020 r. poz. 1850).
 2. Zarządzenie nr 212/20 Prezydenta Bytomia z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części (z późn. zm. - zarządzenie nr 154/21 Prezydenta Bytomia z dnia 14 kwietnia 2021 r. oraz zarządzenie nr 160/23 Prezydenta Bytomia z dnia 12 kwietnia 2023 r. )