OBECNA PROCEDURA WSKAZYWANIA LOKALI W SKRÓCIE:

 1. W roboczy piątek od godziny 9.00 podaje się do publicznej wiadomości wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy poprzez zamieszczenie ogłoszenia:
  • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań przy ul. Armii Krajowej 54b w Bytomiu
  • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań www.bm.bytom.pl
  • w Punktach Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań
 2. Oględziny lokali umożliwiane są wszystkim osobom zainteresowanym, wyłącznie w najbliższy poniedziałek i/lub wtorek następujący po publikacji wykazu,
  w terminie i godzinach wskazanych w przedmiotowym wykazie. W przypadku lokali, które zostały umieszczone na wykazie ponownie, dopuszcza się, aby Bytomskie Mieszkania umożliwiły oględziny dopiero po kontakcie osób uprawnionych z Punktem Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań, pod numerem telefonu wskazanym w przedmiotowym wykazie, jednakże wyłącznie w najbliższy poniedziałek i/lub wtorek następujący po publikacji wykazu, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Do środy do godziny 12.00 następującej po podaniu do publicznej wiadomości wykazu adresowego wolnych lokali osoby uprawnione składają deklarację o gotowości przyjęcia i przeprowadzenia remontu lokalu (zwaną dalej oświadczeniem) poprzez:
  • złożenie oświadczenia do skrzynki podawczej umieszczonej przed siedzibą Bytomskich Mieszkań, na stosownym druku, lub
  • złożenie oświadczenia w formie elektronicznej poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się ze stanem lokalu podczas jego oględzin.
 4. Osoby uprawnione mają prawo złożyć oświadczenie na więcej niż jeden lokal,  jednakże nie więcej niż na trzy lokale. Jeżeli osoby uprawnione złożą oświadczenia na więcej niż trzy lokale, wszystkie oświadczenia będą odrzucane przy weryfikacji i nie będą rozpatrywane.
 5. W kolejny roboczy piątek od godziny 9.00 podawany jest do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań, w Punktach Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań oraz na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań, wykaz maksymalnie dziesięciu osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu. Do wykazu ujęte są osoby zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu.
 6. Osoby uprawnione do zawarcia umowy, ujęte pod nr 1 do wykazu osób uprawnionych, zobowiązane są  w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia do złożenia  dokumentów uprawniających do otrzymania przedmiotowego lokalu, w przeciwnym wypadku lokal zostanie wskazany kolejnej osobie z listy uprzednio zakwalifikowanych.

Postawa prawna:

Zarządzenie nr 329/23 Prezydenta Bytomia z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części