Zasady wskazywania lokali do remontu

Postawa prawna:

Zarządzenie nr 329/23 Prezydenta Bytomia z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont, umów najmu po wykonaniu remontu lokalu na koszt własny przyszłego najemcy oraz podziałów i połączeń lokali mieszkalnych lub ich części oraz pomieszczeń niemieszkalnych lub ich części

OBECNA PROCEDURA WSKAZYWANIA LOKALI W SKRÓCIE:

 W roboczy piątek od godziny 9.00 podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia

  • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań przy ul. Armii Krajowej 54b w Bytomiu
  • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań www.bm.bytom.pl
  • w Punktach Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań wykaz adresowy wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy:

Oględziny lokali umożliwiane są wszystkim osobom zainteresowanym, wyłącznie w najbliższy poniedziałek i/lub wtorek następujący po publikacji wykazu, w terminie i godzinach wskazanych w przedmiotowym wykazie.

W przypadku lokali, które zostały umieszczone na wykazie ponownie, dopuszcza się, aby Bytomskie Mieszkania umożliwiły oględziny dopiero po kontakcie osób uprawnionych z Punktem Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań, pod numerem telefonu wskazanym w przedmiotowym wykazie, jednakże wyłącznie w najbliższy poniedziałek i/lub wtorek następujący po publikacji wykazu, o którym mowa w pkt. 1.

Osoby uprawnione mają prawo złożyć oświadczenie na więcej niż jeden lokal,  jednakże nie więcej niż na trzy lokale. Jeżeli osoby uprawnione złożą oświadczenia na więcej niż trzy lokale, wszystkie oświadczenia będą odrzucane przy weryfikacji i nie będą rozpatrywane.

Osoby uprawnione składają oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do środy do godziny 12.00 następującej po podaniu do publicznej wiadomości wykazu adresowego wolnych lokali przeznaczonych do remontu na koszt własny przyszłego najemcy

Oświadczenia o gotowości przeprowadzenia remontu wskazanego lokalu winny zostać wypełnione w całości w sposób czytelny i prawidłowy.

Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się ze stanem lokalu podczas jego oględzin.

Oświadczenia, które nie zostały w całości wypełnione lub zostały wypełnione błędnie, lub nieczytelnie albo zostały złożone po terminie, będą odrzucane przy weryfikacji i nie będą rozpatrywane.

Zastrzega się, że powierzchnia pokoi lokalu wskazywanego w oświadczeniu przez osobę uprawnioną, przypadająca na członka gospodarstwa domowego, nie może być mniejsza niż 5 m2, a w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego - nie mniejsza niż 10 m2.

 W kolejny roboczy piątek od godziny 9.00 podawany jest do publicznej wiadomości, poprzez zamieszczenie

  • na tablicy ogłoszeń przed siedzibą Bytomskich Mieszkań;
  • na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań;
  • w Punktach Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań

wykaz maksymalnie dziesięciu osób mogących uzyskać lokal, który wskazały w oświadczeniu.

Do wykazu ujęte są osoby zgodnie z kolejnością umieszczenia na liście osób uprawnionych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu.

W sytuacji, gdy osoby uprawnione do zawarcia umowy, ujęte pod nr 1 do ww. wykazu osób uprawnionych, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania ww. wykazu, złożą aktualny, prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie lokalu oraz złożą pozostałe dokumenty potwierdzające spełnienie warunków określonych ww. uchwałą, Bytomskie Mieszkania przygotowują umowę o przeprowadzenie remontu na koszt własny przyszłego najemcy wcześniej wskazanego lokalu.

Dokumenty, o których mowa wyżej składa również małżonek osoby uprawnionej oraz pełnoletnie osoby, które zgodnie ze złożonym oświadczeniem wspólnie ubiegają się o lokal.

Niżej wymienione sytuacje są równoznaczne z rezygnacją osoby uprawnionej ze wskazanego lokalu:

  • złożenie pisemnej lub poprzez e-mail rezygnacji przez osobę uprawnioną przed upływem ww. terminu,
  • niezłożenie ww. wniosku wraz z dokumentami,
  • niezachowanie ww. terminu,
  • niepodpisanie umowy o remont przez osobę uprawnioną w terminie do 5 dni roboczych od daty jej powiadomienia.