Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zadań jednostki/usług świadczonych przez jednostkę są Bytomskie Mieszkania, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 54b w Bytomiu,
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ , tel.: 32 532 50 10

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
imię i nazwisko: Jacek Telęga
adres: Bytomskie Mieszkania, ul. Armii Krajowej 54b, 41-909 Bytom
tel.: 782 902 915,
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ

Ogólna informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych w Bytomskich Mieszkaniach

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Bytomskich Mieszkań:
  1. zarządzanie i eksploatacja zasobami pozostającymi w dyspozycji Prezydenta Bytomia oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych nieruchomości;
  2. wynajmem lokali mieszkalnych niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom od ich właścicieli z przeznaczeniem na lokale zamienne i najem socjalny, zarządzaniem tymi lokalami oraz zawieraniem umów o korzystanie z tych lokali;
  3. zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych, w stosunku, do których zostało ustanowione prawo użytkowania na rzecz Gminy Bytom.
 2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: 
  1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawarcia i realizacji umowy;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów:
   • ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
   • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
   • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
   • aktów wykonawczych i prawa miejscowego;
  3. art. 6 ust. 1 lit. e, art. 9 ust. 2 lit. g RODO w celu wykonania zadania realizowanego w (ważnym) interesie publicznym przez Administratora;
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO  na podstawie udzielonej zgody  w zakresie i celu określonym w treści tej zgody.
 3. Kategorie odbiorców danych osobowych: podmioty w związku z uprawnieniem/obowiązkiem na podstawie przepisów prawa, podmioty przetwarzające realizujące zadania w imieniu Administratora, podmioty w związku z realizacją zawartych umów przez Administratora;
 4. Dane osobowe będą przetwarzane, przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przepisami powszechnie  obowiązującego prawa. (szczegółowe okresy przechowywania poszczególnych rodzajów dokumentów reguluje Instrukcja Kancelaryjna - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt);
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  5. prawo do przenoszenia danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody,  podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  Zgodę można cofnąć poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, interes publiczny lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy.
 9. Dane osobowe nie będą podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej; 

Niniejsza informacja ma charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych stanowiąca realizację obowiązku informacyjnego administratora, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - RODO, zostanie Pani/Panu przekazana w związku z załatwieniem konkretnej sprawy. Poniżej dostępne są obowiązki informacyjne w związku z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Bytomskich Mieszkań.

Kategoria: Powiązane pliki [12]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2023-02-27 Klauzula informacyjna - strona www
ilość pobrań: 238
Klauzula informacyjna - strona www 125,64KB zobacz
docx 2022-04-14 Procedura postępowania z żądaniem osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 15-21 RODO
ilość pobrań: 148
Procedura postępowania z żądaniem osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 15-21 RODO 24,24KB -
pdf 2022-04-14 Procedura postępowania z żądaniem osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 15-21 RODO
ilość pobrań: 240
Procedura postępowania z żądaniem osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 15-21 RODO 1,99MB zobacz
pdf 2023-05-29 Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny
ilość pobrań: 89
Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny 156,38KB zobacz
pdf 2023-05-29 Załącznik nr 1 - Wykaz obszaru i kamer monitoringu
ilość pobrań: 112
Załącznik nr 1 - Wykaz obszaru i kamer monitoringu 174,39KB zobacz
pdf 2023-05-29 Klauzula informacyjna - Armii Krajowej 54b siedziba (Lewe skrzydło) - załącznik nr 2
ilość pobrań: 121
Klauzula informacyjna - Armii Krajowej 54b siedziba (Lewe skrzydło) - załącznik nr 2 163,7KB zobacz
pdf 2023-05-29 Klauzula informacyjna - Armii Krajowej 54b siedziba (Prawe skrzydło) - załącznik nr 2
ilość pobrań: 46
Klauzula informacyjna - Armii Krajowej 54b siedziba (Prawe skrzydło) - załącznik nr 2 164,36KB zobacz
pdf 2023-05-29 Klauzula informacyjna - Powstańców Warszawskich 30 - załącznik nr 2
ilość pobrań: 89
Klauzula informacyjna - Powstańców Warszawskich 30 - załącznik nr 2 151,96KB zobacz
pdf 2023-05-29 Klauzula Informacyjna - Armii Krajowej 54b - załącznik nr 2
ilość pobrań: 118
Klauzula Informacyjna - Armii Krajowej 54b - załącznik nr 2 159,63KB zobacz
pdf 2023-05-29 Klauzula Informacyjna - Baczyńskiego 1 - załącznik nr 2
ilość pobrań: 102
Klauzula Informacyjna - Baczyńskiego 1 - załącznik nr 2 161,41KB zobacz
pdf 2023-05-29 Klauzula informacyjna - Alojzjanów 4 - załącznik nr 2
ilość pobrań: 115
Klauzula informacyjna - Alojzjanów 4 - załącznik nr 2 160,66KB zobacz
pdf 2023-05-29 Klauzula informacyjna - Piekarska 77 - załącznik nr 2
ilość pobrań: 131
Klauzula informacyjna - Piekarska 77 - załącznik nr 2 149,18KB zobacz