Obniżenie kosztów utrzymania zajmowanego lokalu

UAKTUALNIANIE ILOŚCI OSÓB ZAMIESZKAŁYCH W LOKALU

Warto pamiętać o obowiązku zgłaszania w terminie 7 dni od daty zaistnienia, każdorazowej zmiany liczby osób zamieszkałych w lokalu. Zaznaczenia wymaga fakt, że chodzi tutaj tylko i wyłącznie o osoby faktycznie zamieszkałe w lokalu. Nie dotyczy to osób zameldowanych, a niezamieszkujących w lokalu!
Na podstawie oświadczenia o osobach zamieszkałych w lokalu naliczane są opłaty niezależne od właściciela takie jak: opłata za wodę i kanalizację oraz opłata za wywóz nieczystości. Zgłoszenie w odpowiednim czasie zmiany ilości osób spowoduje urealnienie opłat. Przykładowo przy zmniejszeniu się ilości osób zamieszkałych w lokalu o 2 osoby opłaty za wywóz nieczystości zmniejszą się aż o 49,00 zł. Liczba osób i okres, w którym osoby te zamieszkiwały w lokalu stanowią podstawę do ustalenia odpowiedzialności za ewentualne zadłużenie związane z danym lokalem. Nadto okres faktycznego zamieszkiwania w lokalu jest jednym z czołowych warunków do starania się w określonych przypadkach o przyznanie tytułu prawnego do lokalu (umowy najmu). Oświadczenia o osobach zamieszkałych w lokalu oraz oświadczenia dotyczące wysokości naliczonej zaliczki za wodę i odprowadzanie ścieków należy wypełnić w odpowiednim Punkcie Obsługi Mieszkańców (POM), który naniesie te zmiany na kartotekę finansową lokalu.

DODATEK MIESZKANIOWY


Dodatek mieszkaniowy może pokryć całkowicie lub częściowo koszty utrzymania zajmowanego lokalu.
Kto może ubiegać się o dodatek mieszkaniowy :

 • najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych,
 • inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego oczekujące na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Ile wynosi kryterium dochodowe do dodatku mieszkaniowego :

 • dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • w przypadku osób samotnych nie może przekroczyć 2100,00 zł.

Powierzchnia mieszkania przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy:

 • dla jednej osoby : 35 m2 , maksymalna 45,52 m2 powiększona maksymalna 52,5 m2,
 • dla dwóch osób : 40 m2 , maksymalna 52,2 m2 powiększona maksymalna 60 m2,
 • dla trzech osób : 45 m2 , maksymalna 58,52 m2 powiększona maksymalna 67,5 m2,
 • dla czterech osób : 55 m2 , maksymalna 71,52 m2 powiększona maksymalna 82,5 m2,
 • dla pięciu osób : 65 m2 , maksymalna 84,52 m2 powiększona maksymalna 97,5 m2,
 • dla sześciu osób : 70 m2 , maksymalna 91,2 m2 powiększona maksymalna 105 m2.

Uwaga! O dodatek mogą się starać także:

 • emeryci,
 • osoby samotnie wychowujące dzieci,
 • osoby niepełnosprawne.

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego dostępny jest w POM.

ZAŁOŻENIE LUB ZALEGALIZOWANIE WODOMIERZA


Lokatorom, którzy nie posiadają wodomierza lub zakończył się okres jego legalizacji naliczany jest miesięczny ryczałt za zużycie wody w wysokości obowiązującej stawki za zużycie wody i odprowadzaną kanalizację ( obecnie 15,19 zł za m3 ) pomnożonej przez 4,5 m3 dla każdej osoby zamieszkałej w lokalu. Założenie lub legalizacja wodomierza spowoduje, że np. jedna osoba zamieszkująca w lokalu zużywająca średnio 3 m3 wody będzie płacić o ponad 22 zł mniej, dwie osoby to prawie 46 zł mniej.
Wszelkich informacji w zakresie warunków założenia, zalegalizowania wodomierza udziela Punkt Obsługi Mieszkańców POM obsługujący rejon, w którym znajduje się lokal.
Uwaga! Każdorazowa zmiana ilości osób powinna mieć odzwierciedlenie w zaliczce na poczet zużycia wody i odprowadzania kanalizacji. Dopasowanie zaliczki do faktycznego zużycia wody zminimalizuje także ryzyko ewentualnych dopłat wynikających
z rocznego rozliczenia.

ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALU SOCJALNEGO


Lokatorzy korzystający bezumownie z lokalu a znajdujący się w trudnej sytuacji materialno-życiowej mogą starać się o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu, gdzie stawka za m2 lokalu wynosi 1 zł. Analogicznie osoby posiadające tytuł prawny do lokalu z naliczoną stawką za lokale mieszkalne, w których stawka bazowa za m2 wynosi 4,40 zł w chwili pogorszenia się ich sytuacji materialnej mogą się także starać o przekwalifikowanie umowy o czynszu za lokale mieszkalne na umowę najmu socjalnego lokalu. Podstawą do obliczenia kryterium dochodowego jest wysokość najniższej emerytury – obecnie wynosi ona 1250,88 zł. Przy czym :

 • dla jednoosobowego gospodarstwa domowego kwota nie powinna przekraczać 1 876,32 zł,
 • dla wieloosobowego gospodarstwa domowego nie może przekroczyć wysokości wynikającej z pomnożonej ilości osób i stawki najniższej emerytury np. 3 osoby x 1250,88 zł = 3 752,64 zł.

W przypadkach, gdy zawarcie takiej umowy uwarunkowane jest brakiem zaległości informujemy, że warunek ten uważa się również za spełniony, jeżeli posiadane zaległości zostały rozłożone na raty i wymagane raty spłacane są w pełnej kwocie co najmniej przez kolejnych pięć miesięcy bądź została zawarta umowa w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego i rozliczone zostało wykonanie przez dłużnika świadczenia za okres co najmniej pięciu kolejnych miesięcy !

Druki wniosków o zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu dostępne są na stronie pod zakładką LOKALE MIESZKALNE/WNIOSKI oraz w każdym POM.

ZAMIANA LOKALU Z DOBROWOLNIE DOBRANYM KONTRAHENTEM


Lokatorzy zajmujący lokale o dużym metrażu lub o kosztach lokalu, na który ich nie stać mogą złożyć wniosek o zamianę lokalu do Banku Zamian mieszczącego się w Punkcie Obsługi Mieszkańców nr 2 przy ul. Armii Krajowej 54B. Druki wniosku o zamianę lokalu dostępne są na stronie pod zakładką LOKALE MIESZKALNE/WNIOSKI oraz w każdym POM.