OSI - Bobrek 8

Logo EFRR

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotnaOś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI

Beneficjent: Bytom - Miasto na Prawach Powiatu
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: „Rozwój mieszkalnictwa socjalnego w Bytomiu - podobszar 8 Bobrek” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 9 411 935,81 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 9 411 935,81 zł:

  • dofinansowanie UE w wysokości 8 853 765,06 zł,
  • wkład własny 558 170,75 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie na podobszarze Bobrek 8 - 54 lokali socjalnych w tym: Projekt obejmuje pojedyncze lokale: na ul. Olszewskiego - 11 lokali, ul. Czajkowskiego - 13 lokali, ul. Jochymczyka - 7 lokali, ul. Stalmacha - 2 lokale, ul. Żwirowa - 7 lokali; cały budynek przy ul. Olszewskiego 11 - 8 lokali, ul. Zabrzańska 126 - 6 lokali. w celu zapobiegnięciu segregacji przestrzennej mieszkańców, wraz z remontem części wspólnych budynków, termomodernizacją, w powiązaniu z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym w ramach projektów powiązanych z EFS. Projekt realizowany będzie na podstawie dokumentacji technicznej.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym podobszaru Bobrek poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej oraz lokali socjalnych i wspomaganych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2023 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

znaleziono wiadomości: 0.

Nie znaleziono żadnych wiadomości.