Kolejne lokale socjalne i mieszkania wspomagane

Logo EFRR

Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark)

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark) dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 20 984 725,32 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 20 553 181,11 zł,

  • dofinansowanie UE w wysokości 17 470 221,96 zł,
  • dofinansowanie budżetu państwa 2 055 300,09,

w tym wkład własny 1 459 203,27 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie w Śródmieściu i Rozbarku 2 Centrów Usług Społecznych przy ul. Piekarskiej 39, 34 lokali socjalnych i wspomaganych i zlokalizowanych w budynkach przy ul. Siemianowickiej 29, Witczaka 7 oficyna, Żeromskiego 3 oficyna, Kochanowskiego 15 oraz 36 pojedynczych lokali socjalnych w innych budynkach, w celu zapobiegnięciu segregacji przestrzennej mieszkańców, wraz z remontem części wspólnych budynków, termomodernizacją i zagospodarowaniem otoczenia.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych dla osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym podobszarów rewitalizacji Śródmieście i Rozbark poprzez stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej oraz lokali socjalnych i wspomaganych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2023 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.


29/ 06/2021 #Aktualności #OSI – CUS oraz lokale socjalne Śródmieście i Rozbark Autor: Katowice IntraCOM.pl

powstaną w Bytomiu. W czerwcu br. jednostka Bytomskie Mieszkania zawarła umowę na zaprojektowanie i wykonanie remontu – przebudowy budynku położonego przy ul. Siemianowickiej 29 w Bytomiu.

Całość realizowana jest w ramach projektu pod nazwą ” Utworzenie Centrum Usług Społecznych oraz lokali socjalnych, wspomaganych i chronionych w Bytomiu Śródmieście i Rozbark”.

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego i utworzenie nowych lokali mieszkalnych. Budynek dostosowany będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych – wyposażony zostanie w windę. Zagospodarowany też będzie teren wokół budynku.

Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Całość wpisana jest do Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+ . Całkowita wartość robót : 3 859 680,00 złotych. Ta inwestycja jest możliwa dzięki pozyskaniu przez miasto środków zewnętrznych w wysokości ponad 2 mln złotych

Od momentu podpisana umowy – wykonawca ma 13 miesięcy na realizację całego przedsięwzięcia, czyli wykonanie projektu, jak i robót, mających na celu remont budynku.

Przypomnijmy. W styczniu bieżącego roku Bytomskie Mieszkania rozstrzygnęły przetarg i podpisały umowę na modernizację budynku przy Kochanowskiego 15 w Bytomiu. Celem inwestycji jest utworzenie 8 lokali o najmie socjalnym. Wszystkie wyposażone zostaną w łazienki oraz indywidualne ogrzewanie gazowe.

W tym samym miesiącu bieżącego roku oddano zaś 54 lokale gminne osobom lub rodzinom uprawnionym do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Chodzi o budynek przy ul. Siemianowickiej 105b.