Będzie remont kolejnych budynków

Logo EFRR

Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 28 907 932,40 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 25 437 980,57 zł,

  • dofinansowanie UE w wysokości 21 622 283,48 zł,
  • dofinansowanie budżetu państwa 2 543 798,06 zł,

w tym wkład własny 4 741 850,86 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie zabytkowego terenu osiedla robotniczego „Kolonia Zgorzelec” przyległego do budynków zlokalizowanych przy ul. Kolonia Zgorzelec 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35 wraz z remontem części wspólnych budynków, jak również stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., łazienek oraz ścian w lokalach oraz adaptacja budynku na potrzeby Punktu Aktywności Lokalnej przy ul. Kolonia Zgorzelec 31.

Celem projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny dzięki działaniom na rzecz poprawy stanu zabudowy mieszkaniowej oraz przestrzeni publicznych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2022 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.


8/ 07/2021 #Aktualności #OSI – Rewitalizacja Kolonia Zgorzelec #Projekty Unijne Autor: Katowice IntraCOM.pl

Bytomskie Mieszkania ogłosiły przetarg na remont kolejnych budynków położonych w Bytomiu przy ul. Kolonia Zgorzelec. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i przebudowa budynków o numerach: – 10, – 11, – 12, – 13, – 14

Obecnie odrestaurowywane są / umowa podpisana w kwietniu br./ budynki o numerach: -7, -24, -25, -31 i -35. Remontowane są m.in. klatki schodowe, dachy, montowana będzie stolarka otworowa. W poszczególnych lokalach zostaną wydzielone łazienki. Zamontowane zostanie centralne ogrzewanie. Łącznie będzie tu 18 mieszkań. W trzech pierwszych budynkach /nr. -7,-24, -25/ po 4 mieszkania, a w budynku -35 – sześć mieszkań.

Wartość umowy /na 5 budynków/, to 7. 064.404,76 zł.

Warto także dodać, że w budynku nr – 31 będzie działał punkt aktywności lokalnej.

W trakcie modernizacji są również budynki o numerach: -16, -27, -28, -32. Wartość umowy /na 4 budynki/, to 8.019.712,94 zł.

Przypomnijmy. Kolonia Zgorzelec – to kolonia robotnicza zbudowana w latach 1897–1901. Położona jest w Bytomiu – Łagiewnikach. Powstała z inicjatywy Huberta von Tiele – Wincklera na zamówienie Katowickiej Spółki Akcyjnej dla Górnictwa i Hutnictwa oraz dla pracowników pobliskiej ówczesnej Huty Hubertus. W 1994 roku osiedle zostało wpisane do rejestru zabytków.

Rewitalizacja zabytkowego osiedla jest możliwa dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 19 – Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wartość całego projektu wynosi 28.907.932,40 zł brutto, w tym dofinansowanie to 24.166.081,54 zł. Umowa na dofinansowanie projektu została podpisana pod koniec czerwca 2019 roku pomiędzy Województwem Śląskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, a Miastem Bytom.