OSI – Rewitalizacja Śródmieście i Rozbark

Logo EFRR

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Rewitalizacja podobszarów 10, 11, 12, 13 - Bytom Śródmieście, Rozbark dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 38 316 104,14 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 24 364 021,67 zł,

  • dofinansowanie UE w wysokości 31 380 672,15 zł,
  • dofinansowanie budżetu państwa 3 691 843,81 zł,

w tym wkład własny 3 243 588,18 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zagospodarowywanie przestrzeni miejskich oraz roboty budowlane w częściach wspólnych istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, tj.:

  • terenów (podwórek) przy ul. Siemianowickiej 16-18, Katowickiej 11-13, 34, 60, Piekarskiej 27, 43, 45, Piłsudskiego 15, Żeromskiego 32, 34, 36, 38,
  • terenów (podwórek) wraz z budynkami mieszkalnymi przy ul. Piłsudskiego 34-36, 38-40, 42, 44, 50, Kwietniewskiego 23, z niezbędnymi wyburzeniami, wyposażeniem ich w infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, remontem budynków, podłączeniem do sieci gazowej.

Celem projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny dzięki działaniom na rzecz poprawy stanu zabudowy mieszkaniowej oraz przestrzeni publicznych

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2022 r

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.