Zasady

Bank Zamian Lokali Mieszkalnych ma na celu usprawnienie i ułatwienie dokonywania dobrowolnej zamiany mieszkań.

Działalność Banku Zamian Lokali Mieszkalnych polega na kojarzeniu ofert zainteresowanych mieszkańców w celu skutecznego przeprowadzenia dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych z kontrahentami, w której co najmniej jeden z lokali będących przedmiotem zamiany znajduje się w mieszkaniowym zasobie gminy Bytom (kojarzeniu nie podlegają oferty, w których wszyscy potencjalni kontrahenci zajmują lokale znajdujące się poza mieszkaniowym zasobem gminy Bytom).

W celu prowadzenia Banku Zamian Lokali Mieszkalnych Bytomskie Mieszkania tworzą i prowadzą bazę danych służącą do ewidencjonowania zgłoszonych ofert oraz zawierającą w szczególności dane kontaktowe potencjalnych kontrahentów, parametry zajmowanych przez nich lokali, a także oczekiwania dotyczące zamiany.

Część bazy danych zostaje upubliczniona poprzez dedykowaną stronę internetową, która w formie wyszukiwarki udostępnia mieszkańcom wyłącznie informacje dotyczące parametrów lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany, w celu umożliwienia wyselekcjonowania ofert według określonych kryteriów np. wyszukanie oferty lokalu znajdującego się na parterze, w konkretnej dzielnicy, z zaznaczeniem minimalnej    i maksymalnej powierzchni czy liczby pokoi.

Jak zgłosić ofertę do Banku Zamian Lokali Mieszkalnych

Osoba zainteresowana zamianą zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny lokal powinna elektronicznie wypełnić zgłoszenie https://www.bm.bytom.pl/bank-zamian/zglos-mieszkanie-do-zamiany

Dodanie zdjęć mieszkania lub zdjęć rzutu lokalu z rozmieszczeniem pomieszczeń uatrakcyjni ofertę.

Po weryfikacji zgłoszenia przez pracownika Działu Lokali Mieszkalnych pod kątem poprawności i kompletności zawartych danych, a także w zakresie możliwości zgłoszenia lokalu do zamiany mając na uwadze spełnianie wymogów technicznych określonych przepisami prawa budowlanego, konieczna będzie osobista wizyta w siedzibie Bytomskich Mieszkań, w celu podpisania zgłoszenia.

Możliwe jest również zgłoszenie oferty do Banku Zamian Lokali Mieszkalnych, w formie papierowej, na druku Bytomskich Mieszkań, osobiście przez osobę zainteresowaną w siedzibie Bytomskich Mieszkań oraz w dowolnym Punkcie Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań https://www.bm.bytom.pl/pliki/Druk-zgloszenia-do-Banku-Zamian-Lokali-Mieszkalnych.pdf

Następnie zgłoszenie oferty wprowadzane jest do bazy danych potencjalnych kontrahentów, służącej do ewidencjonowania zgłoszonych ofert.

W przypadku odmowy wprowadzenia zgłoszenia oferty do Banku Zamian Lokali Mieszkalnych, osoba składająca ofertę zostanie o powyższym poinformowana pisemnie.

Zgłaszający ofertę posiada prawo jej pisemnego wycofania w dowolnym momencie, przy czym oferta zostanie usunięta z bazy danych potencjalnych kontrahentów w terminie 14 dni od daty wpływu pisemnej rezygnacji.

Osoby, których zgłoszenie oferty zostało umieszczone w Banku Zamian Lokali Mieszkalnych, a które nie dokonały zamiany zajmowanego lokalu, zobowiązane są bez wezwania Bytomskich Mieszkań, nie później niż do dnia 15 grudnia każdego roku, do corocznego pisemnego zadeklarowania dalszej aktualności zgłoszonej oferty i podtrzymania zainteresowania dokonaniem zamiany, począwszy od roku kalendarzowego następującego po zgłoszeniu oferty w Banku Zamian Lokali Mieszkalnych. Zgłoszenia ofert, które nie zostaną zaktualizowane i podtrzymane w terminie zostaną usunięte z bazy danych potencjalnych kontrahentów.

Jestem zainteresowany ofertą zamieszczoną w Banku Zamian - co dalej?

Jeśli mieszkaniec zainteresowany jest konkretną ofertą zamieszczoną w Banku Zamian Lokali Mieszkalnych powinien skontaktować się z Działem Lokali Mieszkalnych pod numerem telefonu 32 532 50 52, w  celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu z oferentem.

W przypadku dobrania kontrahentów zainteresowanych wzajemną zamianą, zgoda na dokonanie zamiany lokalu następuje na podstawie złożonych jednocześnie przez kontrahentów w Bytomskich Mieszkaniach aktualnych, prawidłowo wypełnionych wniosków o zamianę lokalu mieszkalnego z dowolnie dobranym kontrahentem wraz z pozostałymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków określonych w uchwale nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 1850).

W celu uzyskania zgody kontrahenci składają następujące wnioski https://www.bm.bytom.pl/pliki/Wniosek-o-ZAMIANE-LOKALU-mieszkalnego-z-kontrahentem-lub-z-gmina-Bytom.pdf

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków o zamianę lokalu mieszkalnego
z dowolnie dobranym kontrahentelm, Bytomskie Mieszkania sporządzają umowy najmu, po zawarciu których dokonana zostaje zamiana lokali.

W jakim celu gmina umożliwia zamianę lokalu mieszkalnego

Umożliwienie zamiany zajmowanego lokalu mieszkalnego ma na celu w szczególności:

  • działanie w celu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej;
  • efektywne wykorzystanie zasobu mieszkaniowego gminy Bytom;
  • stymulowanie aktywności mieszkańców;
  • poprawę warunków mieszkaniowych lub ich dostosowanie do rzeczywistych potrzeb najemcy w zakresie powierzchni lokalu, standardu lokalu, kondygnacji na której znajduje się lokal;
  • dostosowanie wysokości opłat za użytkowanie lokalu do możliwości finansowych najemcy;
  • zmniejszenie narastającego zadłużenia za użytkowanie lokalu;
  • odzyskiwanie zaległości wobec gminy Bytom z tytułu czynszu bądź odszkodowania, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela;
  • uniknięcie procedury windykacyjnej i kierowania spraw na drogę postępowania sądowego w celu wydania nakazu zapłaty i/lub eksmisji.

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 382/22 Prezydenta Bytomia z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.