Kryteria dochodowe

Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem lokalu i najem socjalny lokalu została określona w § 3 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (tekst jedn.: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 04.03.2020 r., poz. 1850).

§ 3 ust. 1 wyżej wymienionej uchwały stanowi, że umowy najmu lokali o czynszu za lokale mieszkalne na czas nieoznaczony i umowy podnajmu lokali zawierane są z osobami spełniającymi przesłanki uchwały i osiągającymi w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

  1. 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie nie przekracza kwoty 5 342,88 zł (wysokość najniższej emerytury od 01.03.2024 r. - 1 780,96 zł),
  2. 250% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym,
  3. 200% najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej.

§ 12 ust. 2 pkt 2 wyżej wymienionej uchwały stanowi, że o zawarcie umowy dotyczącej przeprowadzenia na koszt własny remontu lokalu (przy spełnieniu pozostałych przesłanek) mogą ubiegać się osoby , które uzyskują dochody, o których mowa w 3 ust. 1 ww. uchwały tj. osiągające w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

  1. 300% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie nie przekracza kwoty 5 342,88 zł (wysokość najniższej emerytury od 01.03.2024 r. - 1 780,96 zł),
  2. 250% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym,
  3. 200% najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej.

§ 3 ust. 2 wyżej wymienionej uchwały stanowi, że umowy najmu socjalnego lokalu zawierane są na czas oznaczony z osobami spełniającymi przesłanki uchwały i osiągającymi w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia deklaracji oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego niski dochód, przez który należy rozumieć średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego, który nie przekracza:

  1. 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, tj. obecnie nie przekracza kwoty 2 671,44 zł (wysokość najniższej emerytury od 01.03.2024 r. - 1 780,96 zł),
  2. 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Co to jest dochód

Za dochód - zgodnie z definicją wynikającą z ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych - uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się niektórych świadczeń (wymienionych szczegółowo w art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych) np. nie wlicza się świadczenia wychowawczego tzw. 500+, świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego.