OSI – Rewitalizacja Kolonia Zgorzelec

Logo EFRR

Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec

Oś priorytetowa 10 Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych- OSI

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Rewitalizacja podobszaru 19 - Bytom zabytkowe osiedle Kolonia Zgorzelec dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 28 907 932,40 zł,
w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 25 437 980,57 zł,

  • dofinansowanie UE w wysokości 21 622 283,48 zł,
  • dofinansowanie budżetu państwa 2 543 798,06 zł,

w tym wkład własny 4 741 850,86 zł.

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie zabytkowego terenu osiedla robotniczego „Kolonia Zgorzelec” przyległego do budynków zlokalizowanych przy ul. Kolonia Zgorzelec 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 24, 25, 27, 28, 31, 32, 35 wraz z remontem części wspólnych budynków, jak również stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., łazienek oraz ścian w lokalach oraz adaptacja budynku na potrzeby Punktu Aktywności Lokalnej przy ul. Kolonia Zgorzelec 31.

Celem projektu jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny dzięki działaniom na rzecz poprawy stanu zabudowy mieszkaniowej oraz przestrzeni publicznych.

Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu: IV kwartał 2022 r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.