EFRR - Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy

Logo EFRR

Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy.

Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.5. Rozwój mieszkalnictwa o charakterze socjalnym w celu zapewnienia tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy

Beneficjent: Miasto Bytom
Podmiot realizujący projekt: Bytomskie Mieszkania

Projekt: Lokale o charakterze socjalnym dedykowane obywatelom Ukrainy dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Całkowita wartość projektu: 2 925 221,10 zł, w tym wydatki kwalifikowane w wysokości: 2 925 221,10 zł, dofinansowanie UE w wysokości 2 925 221,10 zł, w tym wkład własny 0,00 zł.

Opis projektu: Projekt dotyczy przygotowania/remontu 20 lokali mieszkalnych o charakterze socjalnym wraz z niezbędnym wyposażeniem dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt obejmuje pojedyncze lokale w budynkach mieszkalnych na terenie całego Miasta Bytomia. 
Łączna powierzchnia lokali wynosi: 1 023,72 m2. Lokale spełniają minimalne wymagania jakie muszą spełniać lokale mieszkalne o charakterze socjalnym. Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie odpowiedniej infrastruktury mieszkaniowej i przestrzeni dla mieszkańców Ukrainy. Łączna wartość projektu 2 925 221,10 zł, dofinansowanie EFRR: 2 925 221,10 zł.

Realizacja inwestycji to III kw. 2023 - IV kw. 2023.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl.

znaleziono wiadomości: 0.

Nie znaleziono żadnych wiadomości.