Bytomskie Mieszkania

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XIV/201/11 z dnia 27.07.2011 r. (ze zm.)

Przedmiotem działalności jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania jest:

 1. zarządzanie i eksploatacja zasobów pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie wyżej wymienionych nieruchomości;
 2. wynajmem lokali mieszkalnych niewchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Bytom od ich właścicieli z przeznaczeniem na lokale zamienne i socjalne, zarządzaniem tymi lokalami oraz zawieraniem umów o korzystanie z tych lokali;
 3. zawieraniem umów najmu lokali mieszkalnych, w stosunku do których zostało ustanowione prawo użytkowania na rzecz Gminy Bytom. 

Do zadań Bytomskich Mieszkań należy w szczególności:

 • zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi pozostającymi w dyspozycji Prezydenta Bytomia;
 • zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia, stanowiącymi odrębne nieruchomości;
 • reprezentowanie Gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
 • realizacja remontów w nieruchomościach budynkowych pozostających w dyspozycji Prezydenta Bytomia;
 • przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości;
 • planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji;
 • wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych;

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania działa na podstawie:

 • Ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2023 r.  poz. 1270 ze zm.);
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530 );
 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 725);
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.);
 • Statutu jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania.