Bank Zamian Lokali Mieszkalnych uruchomiony !

23/ 08/2023 #Aktualności #Lokale mieszkalne Autor: Paweł Fotek

Bytomskie Mieszkania uruchomiły internetową bazę ofert osób zainteresowanych zamianą zajmowanego lokalu mieszkalnego na inny lokal, która znajduje się pod adresem https://www.bm.bytom.pl/bank-zamian.

Warto podkreślić, że gmina Bytom od lat umożliwia lokatorom gminnych mieszkań zamianę zajmowanych lokali. Jednakże dotychczas, w celu znalezienia kontrahenta do zamiany lokalu, wielu mieszkańców umieszczało swoje ogłoszenia w mediach społecznościowych lub w popularnych portalach zamieszczających darmowe ogłoszenia.

Bank Zamian Lokali Mieszkalnych, wprowadzony przez Bytomskie Mieszkania, ma na celu usprawnienie i ułatwienie dokonywania dobrowolnej zamiany mieszkań, a jego działalność polega na kojarzeniu ofert zainteresowanych mieszkańców w celu skutecznego przeprowadzenia dobrowolnej zamiany lokali mieszkalnych z kontrahentami, w której co najmniej jeden z lokali będących przedmiotem zamiany znajduje się w mieszkaniowym zasobie gminy Bytom.

Kojarzeniu nie podlegają oferty, w których wszyscy potencjalni kontrahenci zajmują lokale, znajdujące się poza mieszkaniowym zasobem gminy Bytom.

W celu prowadzenia Banku Zamian Lokali Mieszkalnych Bytomskie Mieszkania stworzyły i prowadzą bazę danych służącą do ewidencjonowania zgłoszonych ofert oraz zawierającą w szczególności dane kontaktowe potencjalnych kontrahentów, parametry zajmowanych przez nich lokali, a także oczekiwania dotyczące zamiany.

Część bazy danych (w sposób zanonimizowany) została upubliczniona poprzez dedykowaną stronę internetową, która w formie wyszukiwarki udostępnia mieszkańcom wyłącznie informacje dotyczące parametrów lokali mieszkalnych zgłoszonych do zamiany, w celu umożliwienia wyselekcjonowania ofert według określonych kryteriów np. wyszukanie oferty lokalu znajdującego się na parterze, w konkretnej dzielnicy, z zaznaczeniem minimalnej i maksymalnej powierzchni czy liczby pokoi.

Obecnie w Banku Zamian Lokali Mieszkalnych znajduje się 108 ofert.

Aby zgłosić swoją ofertę do Banku Zamian Lokali Mieszkalnych osoba zainteresowana powinna, elektronicznie pod adresem https://www.bm.bytom.pl/bank-zamian/zglos-mieszkanie-do-zamiany lub na stosownym druku, wypełnić odpowiednie zgłoszenie. Dodanie zdjęć mieszkania lub zdjęć rzutu lokalu z rozmieszczeniem pomieszczeń uatrakcyjni ofertę.

Oferta, po jej weryfikacji, zostanie wprowadzona do bazy danych potencjalnych kontrahentów.

Szczegółowe zasady zgłaszania ofert, a także ewentualnych dalszych działań w przypadku dobrania kontrahentów zainteresowanych wzajemną zamianą opisano tutaj https://www.bm.bytom.pl/bank-zamian/zasady

Zasady i warunki na jakich możliwe jest dokonywanie zamiany zostały określone w uchwale nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 1850), a także szczegółowo w zarządzeniu nr 382/22 Prezydenta Bytomia z dnia 21 września 2022 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

Zamiany lokali przeprowadzane były pomiędzy osobami zajmującymi lokale w zasobie gminnym, ale także pomiędzy najemcami gminnych lokali i osobami zajmującymi lokale w zasobach innych dysponentów (najczęściej SRK S.A), zdarzają się również zamiany z osobami zajmującymi lokale w innych miastach np. Ruda Śląska czy Chorzów. Prowadzono sprawy zamiany lokali pomiędzy dwoma najemcami, jak również zamiany trójstronne.

Dotychczasowe zamiany lokali przeprowadzane były głównie z inicjatywy osób zainteresowanych, w celu poprawy warunków mieszkaniowych lub ich dostosowania do potrzeb najemcy w zakresie powierzchni lokalu, standardu lokalu, kondygnacji na której znajduje się lokal.

Jednakże Bytomskie Mieszkania będą prowadzić analizę administrowanych zasobów mieszkaniowych, pod kątem powierzchni lokali i liczby osób zajmujących lokale oraz terminowości wnoszenia należnych opłat, w celu stymulowania aktywności mieszkańców i zachęcania do skorzystania z możliwości zgłoszenia oferty do Banku Zamian Lokali Mieszkalnych oraz dokonania zamiany zajmowanych lokali.

Propozycje zamiany lokali składane mieszkańcom z inicjatywy Bytomskich Mieszkań będą dotyczyć w szczególności:

  1. najemców lokali mieszkalnych posiadających zaległości z tytułu czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela, którym w celu uniknięcia wypowiedzenia umowy najmu i wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu, przedkładana będzie propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie albo niższych kosztach użytkowania lokalu;
  2. użytkowników lokali mieszkalnych posiadających zaległości z tytułu czynszu i odszkodowania, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela, którym w celu uniknięcia wystąpienia do sądu o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu lub w celu uniknięcia skierowania sprawy do komornika albo w celu zawieszenia postępowania egzekucyjnego przedkładana będzie propozycja zamiany dotychczas zajmowanego lokalu na inny, o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie albo niższych kosztach użytkowania lokalu;
  3. innych najemców lub użytkowników lokali mieszkalnych, jeżeli dokonanie zamiany jest uzasadnione ze względu na ważny interes gminy lub interes społeczny, w szczególności mając na uwadze:
    1. powierzchnię i koszty użytkowania lokalu w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących, osiąganych dochodów, struktury oraz sytuacji gospodarstwa domowego,
    2. brak możliwości otrzymania dodatku mieszkaniowego,
    3. niepełnosprawność lub stan zdrowia.

Szczegółowe informacje w sprawie Banku Zamian Lokali Mieszkalnych można uzyskać w Dziale Lokali Mieszkalnych Bytomskich Mieszkań pod numerem telefonu 32 532 50 52.