logo2

Bytomskie Mieszkania

Uwaga !!!

"BYTOMSKIE MIESZKANIA INFORMUJĄ, IŻ W DNIU 14 SIERPNIA 2017r. (TJ. PONIEDZIAŁEK) JEDNOSTKA BĘDZIE CZYNNA W GODZINACH OD 7.30 DO 15.30.
(za wyjątkiem Działu Lokalowego (pok. 16a) w którym przyjmowane są wnioski osób ubiegających się o przyznanie lokalu do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, który będzie czynny do godz. 17.30)"


UWAGA !!!

Gmina wynajmuje mieszkania - kolejna piąta edycja programu „Mieszkania dla młodych”

Bytomskie Mieszkania informują, że Prezydent Bytomia wyznaczył kolejne lokale mieszkalne, które z uwagi na sytuację demograficzną miasta zostały przeznaczone do realizacji szczególnych potrzeb wspólnoty samorządowej - program „Mieszkania dla młodych”. Uwaga: lokale te wymagają przeprowadzenia remontu, który przyszły najemca winien wykonać we własnym zakresie i na własny koszt przed zawarciem umowy najmu lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem lokalu z zasobu mieszkaniowego gminy Bytom przeznaczonego do remontu na koszt własny serdecznie zapraszamy do zapoznania się z warunkami najmu.

                                                                                                                                

Więcej


Uwaga na ogłoszenia – „Mieszkanie za odstępne”

W związku z ukazującymi się na stronach internetowych ogłoszeniami pod tytułem „Mieszkanie za odstępne” dot. możliwości pozyskania lokalu gminnego w zamian za odstępne – Bytomskie Mieszkania, jako zarządca lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom informują, że wszelkie próby zajmowania gminnych lokali mieszkalnych w sposób proponowany w ogłoszeniach traktowane są jako bezprawne zajęcia lokali. W stosunku do osób biorących udział w procederze podejmowane są stosowne kroki prawne zmierzające do odzyskania zajętego bezprawnie mieszkania poprzez eksmisje komornicze.

 

Ponadto wyjaśniamy, że przepisy prawa miejscowego nie dopuszczają możliwości zawarcia umowy najmu po upływie 5 lat z osobami, które bezprawnie zajęły lokal mieszkalny
należący do zasobu komunalnego Gminy Bytom. 


 

 

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XIV/201/11 z dnia 27.07.2011 r.

Przedmiotem działalności jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania jest: 

zarządzanie i eksploatacja zasobów będących własnością Gminy Bytom oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom.


Do zadań jednostki należy w szczególności:

 • zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi będącymi własności Gminy Bytom;
 • zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych będących własnością Gminy Bytom, stanowiącymi odrębne nieruchomości;
 • reprezentowanie Gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
 • realizacja remontów w nieruchomościach budynkowych stanowiących własność Gminy Bytom;
 • przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości;
 • planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji;
 • wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych.

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1548);
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651);
 • Statutu jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania

 

Drukuj