Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu  9 września 2014 roku o godz. 14.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny  na najem wolnych garaży murowanych.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz

 

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 9 września 2014 roku o godz. 12.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz


 

WYKAZY

WYKAZY WOLNYCH LOKALI UŻYTKOWYCH ( NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ), KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZYDZIELONE W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM NA PODSTAWIE NEGOCJACJI WARUNKÓW UMOWY DZIERŻAWY LUB NAJMU

Wykaz 1

Wykaz 2


Wykaz wolnych garaży murowanych, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowym na podstawie negocjacji warunków umowy najmu obowiązujący od 01 sierpnia 2014r.


W związku z otrzymaną od Getin Noble Banku S.A. w dniu dzisiejszym tj. (23.07.2014r.) informacją o wcześniejszym zakończeniu prac remontowych Oddziału Banku w Bytomiu przy ul.Katowickiej 16, Wydział Finansowy Urzędu Miejskiego w Bytomiu informuje, że z dniem 24.07.2014r. (czwartek) obsługa bankowa dla Państwa jednostek realizowana już będzie przy ul. Katowickiej 16 w Bytomiu. W związku z powyższym od 24 lipca 2014r. realizacja obsługi zastępczej w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego przy ul.Parkowej 2 (parter-pokój nr 110A) zostaje zakończona.

 

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z tut. Referatem Operacji Finansowych tel. 32 28-36-262 lub 32 28-36-251.


OGŁOSZENIE

Wykaz ścian szczytowych budynków przeznaczonych pod umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych (ważny od 10 lipca 2014 r.)


UWAGA

W związku z planowanym przez Getin Noble Bank S.A. remontem budynku oddziału banku w Bytomiu przy ul. Katowickiej 16, a tym samym zamknięciem placówki bankowej w okresie od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r., Bytomskie Mieszkania informują, że w wyżej wymienionym terminie Bank będzie realizować obsługę zastępczą dla Bytomskich Mieszkań w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2  (parter - pokój nr 110 A).


Godziny otwarcia zastępczej placówki Banku na czas przeprowadzenia remontu przedstawiają się następująco :

Poniedziałek :     od  8:00  do  18:30

Wtorek-Piątek :  od   8:00  do  16:00

 Zawiadomienie

Pogotowie techniczne Bytomskich Mieszkań obsługuje Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan., co, gaz Piotr Ledwoch.

Godziny pracy pogotowia w dni robocze od godz. 15:00 do 8:00 dnia następnego. W dni wolne od pracy, niedziele i święta całodobowo.

Pogotowie zabezpiecza awarie w zasobach komunalnych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania.

Tel. 32 281 20 33 UWAGA !

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, iż od 3 lutego 2014r. uruchomiona zostanie kasa w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o., przy ul. Kolejowej 2a w Bytomiu, gdzie będzie można uiszczać opłaty związane z zajmowanym lokalem.

Jednocześnie zaznaczamy, iż termin przekazania należności wpłaconych w ww. kasie na odpowiednie konto bankowe Bytomskich Mieszkań wynosi 3 dni robocze.

Numer telefomów na POM-y uległy zmianie. Aktualne numery znajdują się w zakładce POM. 


UWAGA ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH !

W związku z uchwałą nr XVIII/248/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie rozwiązania spółki pod nazwą Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, zarządzającego w imieniu Gminy lokalami mieszkalnymi i użytkowymi zawiadamiamy, iż jednostka budżetowa – Bytomskie Mieszkania przejęła wszelkie obowiązki dotychczasowego zarządcy, tj. BPM Sp. z o.o.

W związku z powyższym:

  • Dla wszystkich mieszkańców wygenerowane zostały indywidualne konta bankowe w GETIN Noble Bank, na które od dnia 1 stycznia 2014r. należy uiszczać należności związane z zajmowanym lokalem oraz zostały przygotowane zawiadomienia informujące o nowych indywidualnych kontach bankowych, które na bieżąco dostarczane są mieszkańcom poszczególnych nieruchomości.

  • Osobom, do których z różnych względów nie zostały dostarczone ww. zawiadomienia zawierające nowy nr konta bankowego, prosimy o osobisty kontakt z właściwym Punktem Obsługi Mieszkańców celem jego odebrania. /kliknij tutaj/

  • Od dnia 1 stycznia 2014r. mieszkańcom lokali nie będą dostarczane faktury, a wpłaty należy uiszczać zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem i dowodami wpłat lub innymi dokumentami dostarczonymi
    w terminie późniejszym.

  • Siedziby wszystkich dotychczasowych Punktów Obsługi Mieszkańców pozostają bez zmian. Godziny urzędowania: pn 7.30 - 17.30, wt-pt 7.30 - 15.30.

Informujemy również, iż wpłat można dokonywać na ogólny rachunek bankowy Bytomskich Mieszkań: Getin Bank nr 69 1560 1049 2103 2408 7777 0002. Jednakże ze względu na księgowanie wpłat na bieżąco uprasza się o dokonywanie wpłat na indywidualne numery kont bankowych przesłanych w zawiadomieniu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 

Zawiadomienie o zmianie zarządcy nieruchomości
stanowiących własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, 
pozostających w zarządzie Gminy Bytom
 

Niniejszym informujemy, iż od dnia 01.08.2013 r. zarządzanie nieruchomościami stanowiących własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Bytom, wykonywane będzie przez Jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania z siedzibą 41-907 Bytom, ul. Zielna 25b.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy jednostki pod nr tel. 32 420-17-81 -  w sprawach technicznych,
nr tel. 32 420-17-14 i 32 420-17-19 - w sprawach lokalowych.

Kontakt osobisty w siedzibie jednostki przy ul. Zielnej 25b, pok. nr 16 B.

Jednostka począwszy od dnia 01.08.2013 r. zapewnia całodobowe pogotowie awaryjne prowadzone przez Zakład Instalacji Sanitarnych wod-kan, co, gaz Piotr Ledwoch. Użytkownicy lokali w nieruchomościach wszelkie awarie mogą zgłaszać telefonicznie nr tel. 32 281-20-33 (czynny całodobowo).

Rachunek bankowy dla wpłat na poczet czynszu najmu/dzierżawy i opłat niezależnych od wynajmującego: Getin Bank 69 1560 1049 2103 2408 7777 0002.

Indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat czynszu najmu/dzierżawy i opłat niezależnych od wynajmującego, dla każdego lokalu zostaną zawarte w aktualizowanych umowach najmu/dzierżawy lokali.

UWAGA: Wpłat czynszu i opłat niezależnych bez prowizji można dokonywać w  GETIN Banku w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Katowicka 16, godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od  godz. 8:00 do godz. 18:00.


Wykaz nieruchomości, przejętych z dniem 01.08.2013 r. w zarządzanie przez Bytomskie Mieszkania


 OGŁOSZENIE    

Bytomskie  Mieszkania  informują,  że na  podstawie  § 34 ust. 13 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. osoby  ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak  nie  później  niż do  15 listopada każdego roku, wskazać  lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali  do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu. W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 15 listopada każdego roku  pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

Możliwe  jest  również  przesłanie  w w/wym.  terminie tego  oświadczenia drogą pocztową na adres Bytomskich Mieszkań w Bytomiu, ul. Zielna 25B lub elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.


UWAGA!!

Informacja dla najemców, dzierżawców lokali użytkowych oraz osób zajmujących przedmiotowe lokale bez tytułu prawnego.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowych przepisów regulujących kwestie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. Uchwała NR VII/74/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia, Uchwała NR VII/75/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia, Uchwała NR VII/76/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty, Bytomskie Mieszkania informują, iż działając w imieniu właściciela z dniem 1 lipca 2013r. zaprzestają naliczania opłaty za ww. usługę.

W związku z powyższym informujemy, iż najemcy, dzierżawcy lokali użytkowych i osoby zajmujące lokale użytkowe bez tytułu prawnego, z dniem 1 lipca 2013r. powinni posiadać zawartą indywidualną umowę z usługodawcą świadczącym usługę wywozu i składowania odpadów komunalnych.


OGŁOSZENIE

Bytomskie Mieszkania informują, że z dniem 18 czerwca 2013r., weszła w życie uchwała nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom.

Terść uchwały dostępna jest na stronie: Bip urzędu miejskiego w Bytomiu www.bip.um.bytom.pl oraz Bytomskich Mieszkań www.bm.bytom.pl

Uchwała nr XV/205/2013


 INFORMACJA

Informacja o udzielonych ulgach i umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2013 roku – Art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Wykaz 


INFORMACJA

 W zakładce DO POBRANIA - ZAŚWIADCZENIA znajdują się zaświadczenia, które osoba ubiegająca się o:
   - rozłożenie zaległości na raty,
   - umorzenia zaległości,
   - odrocznienia terminu płatności,
powinna przynieść uzupełnione z MOPR-u oraz PUP-u, a także zaświadczenie o zarobkach.


INFORMACJA

Informacja o udzielonych ulgach i umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2012 roku – Art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Wykaz


Zbiórka zużytych świetlówek i baterii

Jeśli masz w domu zużyte świetlówki lub baterie możesz je bezpłatnie oddać do specjalnie przygotowanych pojemników, które mieszczą się w siedzibie Bytomskich Mieszkań znajdującej się przy ul. Zielnej 25B.

 


Uwaga!

OSOBY BEZDOMNE
mogą uzyskać informacje pod numerami telefonów:
  • Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 100 022
  • Policja 997
  • Noclegownia - Bytom, ul. Kosynierów 26, tel. (32) 387 63 89
  • Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 11 - Bytom, ul. Konstytucji 89, tel. (32) 281 14 42OGŁOSZENIE  

Bytomskie Mieszkania informują, iż wszystkie osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego z gminy Bytom, winny pozostawać w kontakcie z wydziałem obrotu nieruchomościami urzędu miejskiego.

Nadmieniamy, że wszystkie dane dotyczące nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży ze strony gminy, publikowane są na stronie internetowej www.bytom.pl w zakładce nieruchomośći link.


 PRZYJMOWANIE STRON W RAMACH INTERWENCJI

Spotkania Dyrektora z klientami jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania w ramach interwencji odbywają się w poniedziałki.

Dyrektor: od godz. 11:00 do godz. 13:00

Zastępca Dyrektora: od godz. 13:00 do godz. 15:00

Wymagane jest wcześniejsze umówienie terminu spotkania w sekretariacie.   


W każdy poniedziałek o godzinie 9:00  "Do pobrania" znaleźć będzie można wykazy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy i wykazy lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. 

Bytomskie Mieszkania w Bytomiu przy ulicy Smolenia 35 uprzejmie informują,
że w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 12,00 w siedzibie zarządcy Bytomskiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kolejowej 2a odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Drukuj

Kontakt

BYTOMSKIE MIESZKANIA 
41-907 Bytom
ul. Zielna 25B (Szombierki)
Tel: 32 413 00 30-32 (Sekretariat)
Fax: 32 413 00 33
numery wewnętrzne

Szukaj

Informacje dodatkowe