logo2

Bytomskie Mieszkania

 

„Mieszkania do wynajęcia”

  

Bytomskie Mieszkania informują, że po przeprowadzeniu procedury uzupełniającej kwalifikacji złożonych wniosków w dniu 23 maja 2017 r. została zatwierdzona przez Prezydenta Bytomia lista osób zakwalifikowanych do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokali na koszt własny przyszłego najemcy wyznaczonych do IV edycji programu „Mieszkania dla młodych”, na które w I etapie nie złożono żadnego oświadczenia wyrażającego wolę przyjęcia. 

 

Więcej


Uwaga na ogłoszenia – „Mieszkanie za odstępne”

W związku z ukazującymi się na stronach internetowych ogłoszeniami pod tytułem „Mieszkanie za odstępne” dot. możliwości pozyskania lokalu gminnego w zamian za odstępne – Bytomskie Mieszkania, jako zarządca lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom informują, że wszelkie próby zajmowania gminnych lokali mieszkalnych w sposób proponowany w ogłoszeniach traktowane są jako bezprawne zajęcia lokali. W stosunku do osób biorących udział w procederze podejmowane są stosowne kroki prawne zmierzające do odzyskania zajętego bezprawnie mieszkania poprzez eksmisje komornicze.

 

Ponadto wyjaśniamy, że przepisy prawa miejscowego nie dopuszczają możliwości zawarcia umowy najmu po upływie 5 lat z osobami, które bezprawnie zajęły lokal mieszkalny
należący do zasobu komunalnego Gminy Bytom. 


 

 

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania została powołana Uchwałą Rady Miejskiej w Bytomiu nr XIV/201/11 z dnia 27.07.2011 r.

Przedmiotem działalności jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania jest: 

zarządzanie i eksploatacja zasobów będących własnością Gminy Bytom oraz nadzór nad realizacją zawartych umów w zakresie nieruchomości stanowiących własność Gminy Bytom.


Do zadań jednostki należy w szczególności:

 • zarządzanie nieruchomościami lokalowymi i budynkowymi będącymi własności Gminy Bytom;
 • zarządzanie nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi przylegającymi do nieruchomości budynkowych będących własnością Gminy Bytom, stanowiącymi odrębne nieruchomości;
 • reprezentowanie Gminy Bytom jako współwłaściciela we wspólnotach mieszkaniowych;
 • realizacja remontów w nieruchomościach budynkowych stanowiących własność Gminy Bytom;
 • przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym należności finansowych wynikających z udziału procentowego Gminy Bytom w częściach wspólnych nieruchomości;
 • planowanie budżetu i wykonywanie sprawozdań z jego realizacji;
 • wykonywanie sprawozdań obowiązujących jednostkę budżetową w terminach ustawowych.

Jednostka budżetowa Bytomskie Mieszkania działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • (Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1548);
 • Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (jednolity tekst Dz.U. z 2005 r., Nr 31 poz. 266 z późn. zm.);
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • (jednolity tekst Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651);
 • Statutu jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania

 

Drukuj