Zdrowych i spokojnych, ciepłych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy,
życzą Pracownicy i Dyrekcja Bytomskich Mieszkań.

zajac


 

Zawiadomienie

Pogotowie techniczne Bytomskich Mieszkań obsługuje Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan., co, gaz Piotr Ledwoch.

Godziny pracy pogotowia w dni robocze od godz. 15:00 do 8:00 dnia następnego. W dni wolne od pracy, niedziele i święta całodobowo.

Pogotowie zabezpiecza awarie w zasobach komunalnych zarządzanych przez Bytomskie Mieszkania.

Tel. 32 281 20 33

 


UWAGA

Bytomskie Mieszkania w ślad za informacją przekazaną przez Wydział Ekologii Urzędu Miejskiego uprzejmie informują, że rozpoczyna się mobilna zbiórka selektywnie zebranych odpadów komunalnych (MPSZOK). Mieszkańcy mogą raz na kwartał w wybranych 35 punktach adresowych w godzinach od 8:00 do 15:00 na terenie miasta oddać:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i zużyte akumulatory,
 • przeterminowane chemikalia,
 • przeterminowane leki,
 • zużyte opony.

Najbliższa zbiórka odbędzie się w sobotę 15 marca 2014 r. w dzielnicy Centrum, Rozbark, Szombierki, Łagiewniki, Miechowice oraz w sobotę 22 marca 2014 r. w dzielnicy Stolarzowice, Górniki, Stroszek, Karb oraz Bobrek. Poniżej zamieszczamy dokładny harmonogram mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów.

Ponadto informujemy, że w stałym punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Jana Pawła II 10 mieszkańcy mogą oddać:

 • przeterminowane leki,
 • przeterminowane chemikalia,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte baterie i zużyte akumulatory, zużyte opony,
 • łącznie zbieranie frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła   i opakowań wielomateriałowych,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady zielone.

PSZOK otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 15:00.

Oddanie odpadów do PSZOK oraz MPSZOK jest jedną z usług dla mieszkańców Bytomia świadczonych w ramach wnoszonej do gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Harmonogram zbiórki


       Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 16 kwietnia 2014 roku o godz. 12.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

 

Przetarg organizowany jest w oparciu o § 2 ust.1 Regulaminu Przetargów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 355 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 19 listopada 2007 r. (z późn.zm.)
w sprawie: przyjęcia regulaminu przetargów lokali użytkowych.  W celu zapoznania się ze stanem technicznym wolnych lokali użytkowych należy zgłosić się do właściwego Punktu Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań  w terminie od  25 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.
w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.30, wtorek -  piątek od 7.30 do 15.30.

Pełna treść ogłoszenia

Wykaz lokali do przetargu


 

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, że w dniu 16 kwietnia 2014 roku o godz. 14.00 w Bytomiu przy ulicy Zielnej 25 odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Przetarg organizowany jest w oparciu o § 2 ust.1 Regulaminu Przetargów stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 355 Prezydenta Miasta Bytomia z dnia 19 listopada 2007 r. (z późn.zm.)
w sprawie: przyjęcia regulaminu przetargów lokali użytkowych.  W celu zapoznania się ze stanem technicznym wolnych lokali użytkowych należy zgłosić się do właściwego Punktu Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań  w terminie od 25 marca 2014 r. do 15 kwietnia 2014 r.
w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.30, wtorek -  piątek od 7.30 do 15.30.

Pełna treść ogłoszenia

I Wykaz garaży do przetargu

II Wykaz garaży do przetargu


 

WYKAZY

Wykaz wolnych garaży murowanych i blaszanych, które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowym na podstawie negocjacji warunków umowy najmu obowiązujący od 28 lutego 2014r.


Wykaz wolnych lokali użytkowych ( na działalność gospodarczą) , które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowym na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.
L
ista obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2014 roku (lokale użytkowe które są bezpośrednio po przetargu z dnia 15 kwietnia 2014 r.)

 

Wykaz wolnych lokali użytkowych ( na działalność gospodarczą) , które mogą być przydzielone w trybie bezprzetargowym na podstawie negocjacji warunków umowy dzierżawy lub najmu.
Lista obowiązuje od dnia 22  kwietnia  2014 rokuUWAGA !

Bytomskie Mieszkania uprzejmie informują, iż od 3 lutego 2014r. uruchomiona zostanie kasa w siedzibie Zakładu Budynków Miejskich Sp. z o.o., przy ul. Kolejowej 2a w Bytomiu, gdzie będzie można uiszczać opłaty związane z zajmowanym lokalem.

Jednocześnie zaznaczamy, iż termin przekazania należności wpłaconych w ww. kasie na odpowiednie konto bankowe Bytomskich Mieszkań wynosi 3 dni robocze.

Numer telefomów na POM-y uległy zmianie. Aktualne numery znajdują się w zakładce POM. 


UWAGA ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH !

W związku z uchwałą nr XVIII/248/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 sierpnia 2013r. w sprawie rozwiązania spółki pod nazwą Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu, zarządzającego w imieniu Gminy lokalami mieszkalnymi i użytkowymi zawiadamiamy, iż jednostka budżetowa – Bytomskie Mieszkania przejęła wszelkie obowiązki dotychczasowego zarządcy, tj. BPM Sp. z o.o.

W związku z powyższym:

 • Dla wszystkich mieszkańców wygenerowane zostały indywidualne konta bankowe w GETIN Noble Bank, na które od dnia 1 stycznia 2014r. należy uiszczać należności związane z zajmowanym lokalem oraz zostały przygotowane zawiadomienia informujące o nowych indywidualnych kontach bankowych, które na bieżąco dostarczane są mieszkańcom poszczególnych nieruchomości.

 • Osobom, do których z różnych względów nie zostały dostarczone ww. zawiadomienia zawierające nowy nr konta bankowego, prosimy o osobisty kontakt z właściwym Punktem Obsługi Mieszkańców celem jego odebrania. /kliknij tutaj/

 • Od dnia 1 stycznia 2014r. mieszkańcom lokali nie będą dostarczane faktury, a wpłaty należy uiszczać zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem i dowodami wpłat lub innymi dokumentami dostarczonymi
  w terminie późniejszym.

 • Siedziby wszystkich dotychczasowych Punktów Obsługi Mieszkańców pozostają bez zmian. Godziny urzędowania: pn 7.30 - 17.30, wt-pt 7.30 - 15.30.

Informujemy również, iż wpłat można dokonywać na ogólny rachunek bankowy Bytomskich Mieszkań: Getin Bank nr 69 1560 1049 2103 2408 7777 0002. Jednakże ze względu na księgowanie wpłat na bieżąco uprasza się o dokonywanie wpłat na indywidualne numery kont bankowych przesłanych w zawiadomieniu.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 


 Bądź Czujny!!!

Rozpoczął się okres grzewczy, a wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia czadem!!!

Szczególnie dotyczy to mieszkańców lokali ogrzewanych piecami węglowymi oraz tych gdzie stosuje się piecyki gazowe do podgrzewania wody (zazwyczaj montowane w łazienkach, gdzie dochodzi do zatrucia najczęściej podczas kąpieli). Należy zaznaczyć iż przypadki przypadki zatruć dotyczą również lokatorów mieszkań, gdzie nie ma ww. urządzeń, a takie urządzenia stosują sąsiedzi. 

 NIE dla czadu! - ulotka informacyjna. 


Zawiadomienie o zmianie zarządcy nieruchomości
stanowiących własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, 
pozostających w zarządzie Gminy Bytom
 

Niniejszym informujemy, iż od dnia 01.08.2013 r. zarządzanie nieruchomościami stanowiących własność osób fizycznych nieznanych z miejsca pobytu, pozostających w zarządzie Gminy Bytom, wykonywane będzie przez Jednostkę budżetową Bytomskie Mieszkania z siedzibą 41-907 Bytom, ul. Zielna 25b.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy jednostki pod nr tel. 32 420-17-81 -  w sprawach technicznych,
nr tel. 32 420-17-14 i 32 420-17-19 - w sprawach lokalowych.

Kontakt osobisty w siedzibie jednostki przy ul. Zielnej 25b, pok. nr 16 B.

Jednostka począwszy od dnia 01.08.2013 r. zapewnia całodobowe pogotowie awaryjne prowadzone przez Zakład Instalacji Sanitarnych wod-kan, co, gaz Piotr Ledwoch. Użytkownicy lokali w nieruchomościach wszelkie awarie mogą zgłaszać telefonicznie nr tel. 32 281-20-33 (czynny całodobowo).

Rachunek bankowy dla wpłat na poczet czynszu najmu/dzierżawy i opłat niezależnych od wynajmującego: Getin Bank 69 1560 1049 2103 2408 7777 0002.

Indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat czynszu najmu/dzierżawy i opłat niezależnych od wynajmującego, dla każdego lokalu zostaną zawarte w aktualizowanych umowach najmu/dzierżawy lokali.

UWAGA: Wpłat czynszu i opłat niezależnych bez prowizji można dokonywać w  GETIN Banku w Bytomiu, 41-902 Bytom, ul. Katowicka 16, godziny otwarcia od poniedziałku do piątku od  godz. 8:00 do godz. 18:00.


Wykaz nieruchomości, przejętych z dniem 01.08.2013 r. w zarządzanie przez Bytomskie Mieszkania


 OGŁOSZENIE    

Bytomskie  Mieszkania  informują,  że na  podstawie  § 34 ust. 13 uchwały nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013 r. osoby  ujęte do list osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali mieszkalnych wymagających przeprowadzenia remontu na koszt własny przyszłego najemcy, winny przynajmniej dwa razy w ciągu roku, jednak  nie  później  niż do  15 listopada każdego roku, wskazać  lokal umieszczony na wykazie adresowym wolnych lokali  do remontu i pisemnie zadeklarować gotowość jego przyjęcia i przeprowadzenia remontu. W przypadku braku pisemnych wskazań lokali wymagających remontu, osoby te zobowiązane są, bez wezwania wynajmującego, do corocznego składania do 15 listopada każdego roku  pisemnych deklaracji potwierdzających zamiar dalszego ubiegania się o uzyskanie lokalu tego typu.

Możliwe  jest  również  przesłanie  w w/wym.  terminie tego  oświadczenia drogą pocztową na adres Bytomskich Mieszkań w Bytomiu, ul. Zielna 25B lub elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

Wnioski osób, które nie dokonają wskazań lokali bądź nie złożą pisemnej deklaracji we wskazanym powyżej terminie, zostaną skreślone z listy osób uprawnionych.


UWAGA!!

Informacja dla najemców, dzierżawców lokali użytkowych oraz osób zajmujących przedmiotowe lokale bez tytułu prawnego.

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2013r. nowych przepisów regulujących kwestie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. Uchwała NR VII/74/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia, Uchwała NR VII/75/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia, Uchwała NR VII/76/12 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Bytomia oraz ustalenia stawki opłaty, Bytomskie Mieszkania informują, iż działając w imieniu właściciela z dniem 1 lipca 2013r. zaprzestają naliczania opłaty za ww. usługę.

W związku z powyższym informujemy, iż najemcy, dzierżawcy lokali użytkowych i osoby zajmujące lokale użytkowe bez tytułu prawnego, z dniem 1 lipca 2013r. powinni posiadać zawartą indywidualną umowę z usługodawcą świadczącym usługę wywozu i składowania odpadów komunalnych.


OGŁOSZENIE

Bytomskie Mieszkania informują, że z dniem 18 czerwca 2013r., weszła w życie uchwała nr XV/205/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 maja 2013r. W sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bytom.

Terść uchwały dostępna jest na stronie: Bip urzędu miejskiego w Bytomiu www.bip.um.bytom.pl oraz Bytomskich Mieszkań www.bm.bytom.pl

Uchwała nr XV/205/2013


 INFORMACJA

Informacja o udzielonych ulgach i umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w I kwartale 2013 roku – Art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Wykaz 


INFORMACJA

 W zakładce DO POBRANIA - ZAŚWIADCZENIA znajdują się zaświadczenia, które osoba ubiegająca się o:
   - rozłożenie zaległości na raty,
   - umorzenia zaległości,
   - odrocznienia terminu płatności,
powinna przynieść uzupełnione z MOPR-u oraz PUP-u, a także zaświadczenie o zarobkach.


INFORMACJA

Informacja o udzielonych ulgach i umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych w IV kwartale 2012 roku – Art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych(Dz. U Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Wykaz


Zbiórka zużytych świetlówek i baterii

Jeśli masz w domu zużyte świetlówki lub baterie możesz je bezpłatnie oddać do specjalnie przygotowanych pojemników, które mieszczą się w siedzibie Bytomskich Mieszkań znajdującej się przy ul. Zielnej 25B.

 


Uwaga!

OSOBY BEZDOMNE
mogą uzyskać informacje pod numerami telefonów:
 • Bezpłatna infolinia dla osób bezdomnych 800 100 022
 • Policja 997
 • Noclegownia - Bytom, ul. Kosynierów 26, tel. (32) 387 63 89
 • Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 11 - Bytom, ul. Konstytucji 89, tel. (32) 281 14 42


INFORMACJA DLA LOKATORÓW 

Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość spłaty zadłużenia za lokale mieszkalne przez osoby będące w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej w formie odpracowania należności na rzecz gminy Bytom. Aby przystąpić do programu odpracowania zadłużenia, należy zgłosić się do siedziby Bytomskich Mieszkań mieszczącej się przy ul. Zielnej 25B w Bytomiu.

Nadmieniamy, że od 1 sierpnia 2012 r. istnieje także możliwość odpracowania długów bez względu na ich wysokość. 

Warunkiem wzięcia udziału w w/w programie jest wypełnienie wniosku o odpracowanie należności na rzecz Gminy Bytom i złożenie go w Dziale Windykacji Bytomskich Mieszkań.

Wnioski można pobrać w Bytomskich Mieszkaniach, Bytomskim Przedsiębiorstwie Mieszkaniowym sp. z o.o. oraz na stronach internetowych: BM -  www.bm.bytom.pl, BPM Sp. z o.o. – www.bpm.info.pl .


OGŁOSZENIE  

Bytomskie Mieszkania informują, iż wszystkie osoby zainteresowane nabyciem lokalu mieszkalnego z gminy Bytom, winny pozostawać w kontakcie z wydziałem obrotu nieruchomościami urzędu miejskiego.

Nadmieniamy, że wszystkie dane dotyczące nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży ze strony gminy, publikowane są na stronie internetowej www.bytom.pl w zakładce nieruchomośći link.


Obsługę techniczną Bytomskich Mieszkań prowadzi Bytomskie Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe.

Informacje kontaktowe znajują się na stronie Bytomskiego Przedsiębiostwa Mieszkaniowego.


Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2012 roku, usługi Pogotowia Awaryjnego dla naszych zasobów pełni Sitek Romuald Zakład Remontowo-Budowlany, 41-506 Chorzów ul. Armii Krajowej 74a. W związku z tym ulega zmianie numer telefonu, pod który zgłaszamy awarie.

Przypominamy: Od godziny 7.00 do 15.00, czyli w godzinach pracy Bytomskiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego sp. z o. o. po pomoc należy zwracać się, tak jak dotychczas do właściwego terenowo POM-u.

Codziennie poza godzinami pracy POM-ów, a więc od godz. 15.00 do 7.00, a w dni świąteczne i wolne od pracy przez całą dobę, zgłoszenia przyjmowane są:

Telefonicznie - pod numerem telefonu: 535 911 843
Pozostałe zasady korzystania z usług i zakres pracy Pogotowia Awaryjnego pozostają bez zmian.

Zarząd
BPM sp. z o.o.


 PRZYJMOWANIE STRON W RAMACH INTERWENCJI

Spotkania Dyrektora z klientami jednostki budżetowej Bytomskie Mieszkania w ramach interwencji odbywają się w poniedziałki.

Dyrektor: od godz. 11:00 do godz. 13:00

Zastępca Dyrektora: od godz. 13:00 do godz. 15:00

Wymagane jest wcześniejsze umówienie terminu spotkania w sekretariacie.   


W każdy poniedziałek o godzinie 9:00  "Do pobrania" znaleźć będzie można wykazy osób wstępnie zakwalifikowanych do przyznania wskazanego przez siebie lokalu mieszkalnego do remontu na koszt przyszłego najemcy i wykazy lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy. 

Bytomskie Mieszkania w Bytomiu przy ulicy Smolenia 35 uprzejmie informują,
że w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 12,00 w siedzibie zarządcy Bytomskiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego Sp. z o. o. z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Kolejowej 2a odbędzie się nieograniczony publiczny przetarg ustny na dzierżawę i najem wolnych lokali użytkowych.

Drukuj

Kontakt

BYTOMSKIE MIESZKANIA 
41-907 Bytom
ul. Zielna 25B (Szombierki)
Tel: 32 413 00 30-32 (Sekretariat)
Fax: 32 413 00 33
numery wewnętrzne

Szukaj

Informacje dodatkowe