Zatwierdzono roczne listy osób uprawnionych do uzyskania lokalu

2/ 01/2024 #Aktualności Autor:

Informujemy, że zgodnie z § 35 ust. 5 uchwały nr XXV/367/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Bytom (Dz. Urz. Woj. Śl. z 4 marca 2020 roku, poz. 1850),

Prezydent Miasta zatwierdził:

  1. roczną listę osób uprawnionych do zawarcia umów najmu wolnych lokali o czynszu za lokale mieszkalne w roku 2024 - zarządzenie nr 554/23 Prezydenta Bytomia z dnia 20 grudnia 2023 roku;
  2. roczną listę osób uprawnionych w roku 2024 do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób posiadających tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego - zarządzenie nr 555/23 Prezydenta Bytomia z dnia 20 grudnia 2023 roku;
  3. roczną listę osób uprawnionych w roku 2024 do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu dla osób nieposiadających tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego - zarządzenie nr 556/23 Prezydenta Bytomia z dnia 20 grudnia 2023 roku;
  4. roczną listę osób uprawnionych do zawarcia umów najmu socjalnego lokali w roku 2024 - zarządzenie nr 557/23 Prezydenta Bytomia z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Ponadto informujemy, że w myśl § 35 ust. 8 wyżej wymienionej uchwały, w celu zapewnienia kontroli społecznej listy osób uprawnionych podlegają publicznemu udostępnieniu w siedzibie wynajmującego.

Wobec powyższego, 2 stycznia 2024 roku wyżej wymienione listy zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Bytomskich Mieszkań przy ul. Armii Krajowej 54 b w Bytomiu.

Dodatkowo listy osób uprawnionych w 2024 roku do zawarcia umów dotyczących przeprowadzenia remontu lokalu zostały udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Bytomskich Mieszkań pod adresem https://www.bm.bytom.pl/lokale-mieszkalne/listy-osob-uprawnionych

W terminie 30 dni od dnia publicznego udostępnienia list w siedzibie wynajmującego, przyjmowane są uwagi i zastrzeżenia do list, które rozpatruje Prezydent Miasta.